Dienstleistungen - 451535-2017

11/11/2017    S217    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Praszka: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 217-451535

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Praszka
Urząd Miejski w Praszce
pl. Grunwaldzki 13
Praszka
46-320
Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski w Praszce
Telefon: +48 343591009
E-Mail: umig@praszka.pl
Fax: +48 343592469
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.praszka.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.praszka.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka w zakresie:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 9, 10, 11, 13, 14 do SIWZ,

3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,

5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100
90533000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Gmina Praszka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka w zakresie:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 9, 10, 11, 13, 14 do SIWZ,

3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,

5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2018
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) jsą wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn.zm.),

b) posiadają aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

c) są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. poz. 1688).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia: co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, która była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły, nieprzerwany przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 3000 Mg w okresie 12 miesięcy;

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz.U. poz. 122).

Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo – transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/12/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/02/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/12/2017
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miejski w Praszce

Pl. Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

pokój Nr 27 – sala narad.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: www.praszka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 98 000 PLN ( słownie dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp ( tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustwy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) Dowód wniesienia Wadium,

b) Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

— składa formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów.

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.

e) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

f) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie –) jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

— zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek VAT naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto;

— zmian ustaw i rozporządzeń, a także aktów prawa miejscowego, w tym uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka, przy czym:

— Wykonawca dostosuje się do zmian, jeżeli zmiany te nie wpływają w sposób istotny na warunki realizacji umowy, jeżeli zmiany te w sposób istotny wpłynęłyby na dotychczasowe warunki realizacji zamówienia, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – w szczególności w przypadku konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości,

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawców oraz powierzenia zamówienia kolejnym podwykonawcom za zgodą Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowo opisane w dziale VI p.n. Środki ochrony prawnej w ustawie z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych art. 180-203 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/11/2017