Услуги - 451537-2019

26/09/2019    S186

Холандия-Хага: Ежедневни услуги за медиен мониторинг и анализ, Нидерландия

2019/S 186-451537

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 167-407679)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Liaison Office in The Netherlands
Пощенски адрес: Korte Vijverberg 5/6
Град: The Hague
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 2513 AB
Държава: Нидерландия
Лице за контакт: EPLO The Hague
Електронна поща: EPdenhaag@europarl.europa.eu
Телефон: +31 703135400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ежедневни услуги за медиен мониторинг и анализ, Нидерландия

Референтен номер: COMM/AWD/2019/784
II.1.2)Основен CPV код
92400000 Услуги на информационни агенции
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на своя председател и членовете Европейския парламент. Анализът на медиите ще помогне в крайна сметка на ЕП да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории. За да постигне това, ЕП разчита отчасти на външни експертни познания и помощ.

Услугите ще бъдат предоставени от външен екип, чрез глобалната платформа за медиен мониторинг и анализ на Европейския парламент (наричана оттук нататък EPMM) директно до получателите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/09/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 167-407679

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 27/09/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 04/11/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 01/10/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 08/11/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: