Servicios - 451569-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de investigación marina

2020/S 187-451569

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Número de identificación fiscal: 363189625
Dirección postal: ul. Nowy Świat 6/12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-400
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Gałecka
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Fax: +48 225838850
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mgm.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny spos...

Número de referencia: BA.WZP.2611.9.2020.KG
II.1.2)Código CPV principal
73112000 Servicios de investigación marina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej w latach 2020–2022.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej w latach 2020–2022.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: „SOPZ”) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

00003-6520.7-OR0700002/20

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-388333
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny spos...

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą wynosi 60 dni. (elektroniczny formularz przesyłania ogłoszeń nie uwzględnia terminu podawanego w dniach z tego powodu w sekcji IV.2.6) ogłoszenia podano 2 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

19.9.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

19.9.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

19.9.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020