Servicios - 451591-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales

2020/S 187-451591

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Número de identificación fiscal: REGON: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Trzonek
Correo electrónico: anna.trzonek@wody.gov.pl
Teléfono: +48 552325725
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części

Número de referencia: GD.ROZ.281.26.2020.ZP.AT
II.1.2)Código CPV principal
90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części. Zamówienie podzielone jest na 7 części.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w tomie I, rozdział 1, pkt 5, tomie II Wzór umowy i tomie III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), odpowiednio do części zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp) jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 814 634.15 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 4: konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Nowy Dwór Gdański

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1. gmina Miłoradz, Lichnowy, Malbork, Nowy Staw, powiat malborski;

2. gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Nowy Dwór Gdański.

Wykonanie usług konserwacji kanałów i rzeki znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, tj. polder Orłowo, Ryki-Marynowy, zlewnia rzeki Małej Świętej, Dużej Świętej-Tugi, polegających na:

— ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna (z wygrabieniem),

— mechanicznym i ręcznym hakowaniu roślinności z dna z rozplantowaniem urobku,

— oczyszczeniu przepustów z namułu,

— wycince zakrzaczeń z zrębakowaniem.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SIWZ, w tomie II Wzór umowy (odpowiednio do części zamówienia) i tomie III Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 4.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 100 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

część zamówienia nr 4 – do 90 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren dla części zamówienia nr 4 zgodnie z terminem określonym we wzorze umowy (odpowiednio do części zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

część zamówienia nr 4: 3 300,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące trzysta zł 00/100). Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 16 rozdziału 1, tomu I SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 6: Konserwacja kanałów na terenie NW Malbork

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1. gmina Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, powiat nowodworski;

2. gmina Stare Pole, Malbork, Nowy Staw, powiat malborski;

3. gmina Sztum, powiat sztumski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanałów na terenie NW Malbork.

Wykonanie usług konserwacji kanałów znajdujących się na polderach: Kobyla Kępa, Grochowo, Stegna, Chłodniewo, Wybicko, Osłonka polegających na:

— ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

— hakowaniu roślinności z dna z rozplantowaniem urobku,

— czyszczeniu przepustów,

— wycince zakrzaczeń z zrębakowaniem.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SIWZ, w tomie II Wzór umowy (odpowiednio do części zamówienia) i tomie III Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 6.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiarem zamówienia podstawowego, w zakresie do 100 % wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji).

Informacja dodatkowa do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

część zamówienia nr 6 – do 60 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren dla części zamówienia nr 6 zgodnie z terminem określonym we wzorze umowy (odpowiednio do części zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

część zamówienia nr 6: 8 700,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset zł 00/100). Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 16 rozdziału 1, tomu I SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 100-240864
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Część zamówienia nr 4: konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Nowy Dwór Gdański

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Stanisław Barszcz Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wodnik”
Dirección postal: Jeziernik 39
Localidad: Ostaszewo
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 82-112
País: Polonia
Correo electrónico: info@pphuwodnik.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 660 731.64 PLN
Valor total del contrato/lote: 230 894.31 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Część zamówienia nr 6: konserwacja kanałów na terenie NW Malbork

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zakład Usług Melioracyjnych i Ogólnobudowlanych „Melior” Stanisław Papka
Dirección postal: Starocin 20
Localidad: Nowy Dwór Gdański
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 82-100
País: Polonia
Correo electrónico: stasiekpapka@wp.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 740 710.56 PLN
Valor total del contrato/lote: 583 739.84 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Prace związane z okoszeniem, hakowaniem, oczyszczeniem przepustów zgodnie z przedmiarem robót

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020