Servicios - 451594-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de auditoría

2020/S 187-451594

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-955
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Correo electrónico: magdalena.jaworska@bgk.pl
Teléfono: +48 225998048
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bgk.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi bankowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach POIR

Número de referencia: DZZK/153/DPE/2019
II.1.2)Código CPV principal
79212000 Servicios de auditoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) przygotowanie i przeprowadzenie:

a) w 2020 roku do 25 kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w RPK) u beneficjentów realizujących projekty;

b) w 2021 roku do 50 kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w RPK) u beneficjentów realizujących projekty;

c) w 2022 roku do 25 kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w RPK) u beneficjentów realizujących projekty;

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane dokumenty i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu;

3) przygotowanie raportów kwartalnych oraz raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 695 500.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach POIR.

Uwaga: przedmiotowe postępowanie objęte jest outsourcingiem bankowym.

Z uwagi na to, że przedmiotowe postępowanie objęte jest outsourcingiem bankowym oraz na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że zakresem podwykonawstwa mogą być objęte tylko czynności pomocnicze wymienione w rozdziale V pkt 2 OPZ, służące realizacji głównego świadczenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba osób zaangażowanych w realizację zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Liczba audytorów zaangażowanych w realizację zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli projektów w maksymalnej ilości 100 kontroli do 31.12.2023, po wykorzystaniu 100 kontroli z zamówienia podstawowego.

Szczegóły dotyczące prawa opcji zawarte są w IPU oraz OPZ.

Uwaga:

prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pomocy technicznej programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w sposób określony w SIWZ, w wysokości 25 400,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 00/100). W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna składanych dokumentów, szczegóły znajdują się w SIWZ. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może skorzystać z procedury odwróconej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 057-136235
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach POIR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fundacja Fundusz Współpracy
Dirección postal: ul. Górnośląska 4a
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-444
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cofund Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Górnośląska 4a
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-444
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 098 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020