Servicios - 451598-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Międzyrzecz: Servicios de concesión de crédito

2020/S 187-451598

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Międzyrzecz
Número de identificación fiscal: WRG.271.9.2020
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Międzyrzecz
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Código postal: 66-300
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Dembowy
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Teléfono: +48 957426930
Fax: +48 957426979
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.miedzyrzecz.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020

Número de referencia: WRG.271.9.2020
II.1.2)Código CPV principal
66113000 Servicios de concesión de crédito
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot umowy stanowi udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020.

1) Wysokość udzielanego kredytu do 6 000 000,00 PLN.

2) Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej.

3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 29 listopada 2030 r.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 635 616.66 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Międzyrzecz

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot umowy stanowi udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020.

1) Wysokość udzielanego kredytu do 6 000 000,00 PLN.

2) Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej.

3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 29 listopada 2030 r.

4) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą przy przyjęciu, że rok ma 365 dni.

5) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, na których zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.

6) Uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy według zleceń płatniczych w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych do dnia 31 grudnia 2020 r.

7) Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego (podstawowy rachunek budżetu Gminy) prowadzony przez Bank BNP Paribas S.A. w Międzyrzeczu o numerze: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

8) Datą uruchomienia transzy kredytu może być tylko dzień roboczy, za który przyjmuje się dzień, w którym banki dokonują zwykłych czynności w kraju Zamawiającego i banku.

9) Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca, a odsetki będą naliczane wyłącznie od wypłaconych transz kredytu.

10) Spłata odsetek w okresach miesięcznych – do 15-go danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu transzy, na podstawie zawiadomień banku o ich wysokości co najmniej 7 dni przed terminem ich wymagalności faksem lub drogą elektroniczną, przy czym, gdy ostatni dzień płatności odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, spłata odsetek nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu.

11) Spłata odsetek za listopad 2030 roku ma nastąpić razem z ostatnią ratą kredytu, tj. dnia 29 listopada 2030 r.

12) Spłata kapitału w miesięcznych ratach według harmonogramu spłat, począwszy od stycznia 2021 roku do listopada 2030 roku.

13) Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału bez dodatkowych opłat, po zawiadomieniu banku o planowanej przedterminowej spłacie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

14) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycznego zadłużenia.

15) W przypadku, gdy dzień spłaty raty kapitałowej, wynikający z harmonogramu spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, spłata raty nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.

16) Zapłata prowizji od faktycznie wykorzystanej transzy następować będzie w dniu planowanego uruchomienia transzy kredytu (przed jego przelewem na rachunek wskazany przez gminę).

17) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W takiej sytuacji raty spłat kredytu zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

18) Oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako suma stawki WIBOR 1M i marży banku, przy czym WIBOR 1M będzie stawką zmienną dla każdego okresu odsetkowego, a marża banku przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona.

Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc (okres obrachunkowy).

19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości do 0,25 %, która będzie pobierana od faktycznie wykorzystanych transz kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego.

20) Zamawiający nie dopuszcza umieszczania w umowie zapisu o udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu będzie odbywało się bez opłat i prowizji. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii jego obsługi odbywać się będzie bez opłat i prowizji.

21) Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania.

22) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 124-304211
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Zielonej Górze
Dirección postal: ul. Kupiecka 32B
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
Código postal: 65-058
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 223 148.47 PLN
Valor total del contrato/lote: 635 616.66 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.1 SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na okoliczności opisane w pkt 6.2 SIWZ.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę – zgodnie z pkt 7–9 SIWZ.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, POLSKA, tel. +48 957426930, adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl. Szczegółowe informacje dotyczące „RODO” zawiera pkt 30 SIWZ.

6. Z uwagi na ograniczenia techniczne, wszelkie informacje dot. postępowania dostępne są w SIWZ zamieszczonej na platformie działającej pod adresem https://miedzyrzecz.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolanie@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolanie@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020