Servicios - 451599-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de reparación y mantenimiento de materiales de seguridad y defensa

2020/S 187-451599

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Jednostka Wojskowa nr 2063
Número de identificación fiscal: 5211207048
Dirección postal: ul. Banacha 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-909
País: Polonia
Correo electrónico: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261824121
Fax: +48 261824108
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ozdgw.wp.mil.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka Wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja okresowa, serwis bieżący oraz naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji Jednostki Wojskowej nr 2063

Número de referencia: 33/20
II.1.2)Código CPV principal
50600000 Servicios de reparación y mantenimiento de materiales de seguridad y defensa
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja, serwis bieżący i naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji JW2063, obejmuje:

1) stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarancję niezawodnego i prawidłowego ich funkcjonowania, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność;

2) realizację poszczególnych zadań i sposobu działania pracowników serwisu przez bezwzględne stosowanie „Wymagań Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów”;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 9 i 9.1 do SIWZ;

4) wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w rozdz. V i VII SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 869 918.70 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja, serwis bieżący i naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji JW2063, obejmuje:

1) stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarancję niezawodnego i prawidłowego ich funkcjonowania, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność;

2) realizację poszczególnych zadań i sposobu działania pracowników serwisu przez bezwzględne stosowanie „Wymagań Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów”;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 9 i 9.1 do SIWZ;

4) wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w rozdz. V i VII SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas reakcji na zgłoszoną awarię / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 123-301671
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja okresowa, serwis bieżący oraz naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji Jednostki Wojskowej nr 2063

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Tytan Systemy Bezpieczeństwa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Número de identificación fiscal: Numer KRS: 0000232024
Dirección postal: ul. Depowa, nr 9B
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL841 Białostocki
Código postal: 15-381
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 869 918.70 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 619 231.58 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020