Servicios - 451605-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczytna: Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas

2020/S 187-451605

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje
Número de identificación fiscal: 931024089
Dirección postal: Krótka 5
Localidad: Szczytna
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Código postal: 57-330
País: Polonia
Correo electrónico: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: PGL Lasy Państwowe
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Leśnictwo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2020–2023 – Nadleśnictwo Zdroje

Número de referencia: SA.270.3.2020.S3
II.1.2)Código CPV principal
77000000 Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów na powierzchni 0,7 ha (leśnictwo Lewin) w okresie do końca 9.2020.

2. Eliminacja gatunków drzewiastych na powierzchni 1,8 ha (leśnictwo Piekiełko) w okresie do końca 9.2020.

3. Selektywne usuwanie roślinności na powierzchni 0,02 ha (leśnictwo Zdrój) w roku 2020 (do końca 9.2020) w w roku 2022 (w okresie 6.2022–7.2022).

4. Płatowe odsłanianie gleby z przemieszczeniem około 18 m3 ziemi i rumoszu skalnego (leśnictwo Zdrój) – w okresie do końca 9.2020, w roku 2022 (w okresie 5.2021–6.2021) i w roku 2023 (w okresie 5.2023–6.2023).

5. Usługa wykładania gałęzi na powierzchni 0,7 ha (leśnictwo Orlica) w okresie do końca 9.2020.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 31 955.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77210000 Servicios de explotación forestal
77211000 Servicios relacionados con la explotación forestal
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadleśnictwo Zdroje

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów na powierzchni 0,7 ha (leśnictwo Lewin) w okresie do końca 9.2020:

a) Usunięcie sztucznego zalesienia (jawor, buk, świerk i innych gat.) z murawy ciepłolubnej i przyległego płatu łąki konietlicowej 6520, w przypadku małych drzewek zalecane jest wyrwanie a nie wycięcie, usunięcie ściętego materiału poza obręb płatu.

b) Usunięcie nalotu drzew i krzewów, który pojawił się na koronie starego kamieniołomu wapienia na terenie dawnej osady Raczyn, a który stopniowo zacienia płat murawy kserotermicznej, usunięcie ściętego materiału poza obręb płatu (np. na dno kamieniołomu), w przypadku młodych osobników należy zastosować wyrwanie ich z korzeniami.

2. Eliminacja gatunków drzewiastych na powierzchni 1,8 ha (leśnictwo Piekiełko) w okresie do końca 9.2020 – kompleksowa usługa karczowania czeremchy amerykańskiej. Wycięte osobniki należy usunąć z powierzchni leśnej lub rozdrobnić i rozsypać równomiernie na powierzchni.

3. Selektywne usuwanie roślinności na powierzchni 0,02 ha (leśnictwo Zdrój) – zwalczanie pojedynczych osobników barszczu Sosnowskiego rosnących w ziołoroślach za pomocą mazaczy herbicydowych. W roku 2020 (do końca 9.2020) prace mają polegać na ręcznym wykopaniu osobników i zutylizowaniu poza płatem ziołorośli. W roku 2022 (w okresie 6.2022–7.2022) zwalczanie młodych osobników za pomocą mazaczy herbicydowych.

4. Płatowe odsłanianie gleby z przemieszczeniem około 18 m3 ziemi i rumoszu skalnego (leśnictwo Zdrój) – zabezpieczenie otworu wejściowego do „Złotej Sztolni" przed zasypaniem. Prace ziemne polegające na wykonaniu tarasowania terenu przed wejściem i montażu umocnień drewniano ziemnych zabezpieczających wejście przed zasypaniem, osuwającą się ziemią i rumoszem skalnym (do końca 9.2020). W roku 2022 (w okresie 5.2022–6.2022) i 2023 (w okresie 5.2023–6.2023) usunięcie naniesionego rumoszu, liści i ziemi sprzed otworu wejściowego do sztolni, konserwacja umocnień.

5. Usługa wykładania gałęzi na powierzchni 0,7 ha (leśnictwo Orlica) w okresie do końca 9.2020 budowa niewielkich zastawek drewnianych (wys. 20-30 cm) w ilości ok. 6 szt. na starych rowach w celu zatrzymania wody na torfowisku. Unieszkodliwienie rowów melioracyjnych drenujących obszar poprzez ich zatkanie lokalnym materiałem (gałęzie ułożone poprzecznie do osi rowu itd.). Unieszkodliwienie rowów melioracyjnych drenujących obszar poprzez ich zatkanie lokalnym materiałem (gałęzie ułożone poprzecznie do osi rowu itd.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 144-354816
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2019–2022 - Nadleśnictwo Zdroje

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PHUP WAKS Zbigniew Zaręba
Número de identificación fiscal: 75300238228
Dirección postal: Wesoła 24
Localidad: Otmuchów
Código NUTS: PL523 Nyski
Código postal: 48-385
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 955.00 PLN
Oferta más baja: 27 000.00 PLN / Oferta más elevada: 27 000.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

JEDZ

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

b. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

c. Zaświadczenie:

— właściwego naczelnika urzędu skarbowego

— właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

d. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

e. Oświadczenie wykonawcy o braku:

— zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

— zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

— prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

— ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp

f. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

b. Dokument:

— składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

— potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

— potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt c-f.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5: pkt 1, pkt 7, pkt 8, art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 950 PLN:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w ustawie PZP. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 61 1130 1033 0018 81 77 7590 0002 z dopiskiem umożliwiającym identyfikację postępowania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020