Servicios - 451607-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Iskar: Otros servicios comunitarios, sociales o personales

2020/S 187-451607

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Iskar
Número de identificación fiscal: 000413942
Dirección postal: ul. „Georgi Dimitrov“ No. 38
Localidad: Iskar
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5868
País: Bulgaria
Persona de contacto: Temenuzhka Vasileva Hristova
Correo electrónico: tvasileva@iskarbg.com
Teléfono: +359 879010314
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://iskarbg.com/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/10689
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на гориво (бензин, газ пропан-бутан, дизелово гориво) за МПС и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация — гр. Искър, кметствата, СУ „Хр. Смирненски“ и др. звена на администрацията

II.1.2)Código CPV principal
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на гориво (бензин, газ пропан-бутан, дизелово гориво) за МПС и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация — гр. Искър, БКС и Домашен социален социален патронаж — гр. Искър, кметство с. Долни Луковит, кметство с. Писарово, кметство с. Староселци, СУ „Хр. Смирненски“ — гр. Искър, включваща 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на гориво (бензин, газ пропан-бутан, дизелово гориво) за МПС, обслужващи Общинска администрация — гр. Искър, БКС и Домашен социален социален патронаж — гр. Искър, кметство с. Долни Луковит, кметство с. Писарово, кметство с. Староселци, СУ „Хр. Смирненски“ — гр. Искър“, и

— обособена позиция № 2 „Доставка на ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация — гр. Искър, БКС и Домашен социален социален патронаж — гр. Искър, кметство с. Долни Луковит, кметство с. Писарово, кметство с. Староселци, СУ „Хр. Смирненски“ — гр. Искър“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 187 438.95 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на гориво (бензин, газ пропан-бутан, дизелово гориво) за МПС

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09100000 Combustibles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Доставката на горивата да се извършва в бензиностации на изпълнителя, разположени на територията на Р БЪЛГАРИЯ, с които има сключен договор общината.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция № 1 „Доставка на гориво (бензин, газ пропан-бутан, дизелово гориво) за МПС, обслужващи Общинска администрация — гр. Искър, БКС и Домашен социален социален патронаж — гр. Искър, кметство с. Долни Луковит, кметство с. Писарово, кметство с. Староселци, СУ „Хр. Смирненски“ — гр. Искър“

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на ГСМ за МПС

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09100000 Combustibles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция № 2 „Доставка на ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация — гр. Искър, БКС и Домашен социален социален патронаж — гр. Искър, кметство с. Долни Луковит, кметство с. Писарово, кметство с. Староселци, СУ „Хр. Смирненски“ — гр. Искър“

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП съгласно Постановление 191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС 347/8.12.2016 г., обнародван в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ.

Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите на ал. 1, т. 7 от същата разпоредба договорът се сключва по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 944
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на бензин, газ пропан-бутан, дизелово гориво за моторните превозни средства (МПС)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Петрол“ АД
Número de identificación fiscal: 831496285
Dirección postal: ул. „Търговска“ № 12, х-л „Ловеч“
Localidad: Ловеч
Código NUTS: BG315 Ловеч
Código postal: 5500
País: Bulgaria
Correo electrónico: monika.orsova@petrol.bg
Teléfono: +359 889669378
Fax: +359 9690378
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 205 890.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 179 939.15 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 945
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на ГСМ за МПС

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Петрол“ АД
Número de identificación fiscal: 831496285
Dirección postal: ул. „Търговска“ № 12, х-л „Ловеч“
Localidad: Ловеч
Código NUTS: BG315 Ловеч
Código postal: 5500
País: Bulgaria
Correo electrónico: monika.orsova@petrol.bg
Teléfono: +359 889669378
Fax: +359 9690378
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 500.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 7 499.80 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Обществената поръчка осигурява доставки на горива, които се котират и закупуват на стокова борса

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020