Servicios - 451639-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Dospat: Servicios de limpieza y eliminación de nieve

2020/S 187-451639

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Dospat
Número de identificación fiscal: 000614906
Dirección postal: ul. „Kap. Petko voyvoda“ No. 3
Localidad: Dospat
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 4831
País: Bulgaria
Persona de contacto: Hasan Bayramov Kochakov
Correo electrónico: hasankochakov@gmail.com
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dospat.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/14833
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител/ли за

II.1.2)Código CPV principal
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 Ви каним в срок до 23:59 часа на 7.09.2020 г. чрез ЦАИС ЕОП да представите оферта за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с наименование „Избор на изпълнител/ли за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населени места на територията на община Доспат по 5 (пет) обособени позиции за 2 сезона (експлоатационен период 2020/2021 г., 2021/2022 г.)“ съгласно описанието, изискванията за изпълнение, дата и място на преговорите.

Предмета на поръчката включва:

— осигуряване на необходимите инертни материали и соли за опесъчаване,

— почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед,

— третиране (опесъчаване) против заледяване на настилките и съоръженията на пътищата/улиците чрез пясъчна и/или друга подходяща смес.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1. Разклон Късак—с. Късак. 2. Улична мрежа с. Късак

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Доспат

II.2.4)Descripción del contrato:

Осигуряване на необходимите инертни материали и соли за опесъчаване за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Третиране (опесъчаване) против заледяване на настилките и съоръженията на пътищата/ улиците чрез пясъчна и/или друга подходяща смес за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1. Разклон яз. стена СО МАТ. 2. Улична мрежа гр. Доспат

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Доспат

II.2.4)Descripción del contrato:

Осигуряване на необходимите инертни материали и соли за опесъчаване за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Третиране (опесъчаване) против заледяване на настилките и съоръженията на пътищата/улиците чрез пясъчна и/или друга подходяща смес за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1. Разклон Любча—с. Любча. 2. Улична мрежа с. Любча

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Доспат

II.2.4)Descripción del contrato:

Осигуряване на необходимите инертни материали и соли за опесъчаване за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед за два сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Третиране (опесъчаване) против заледяване на настилките и съоръженията на пътищата/ улиците чрез пясъчна и/или друга подходяща смес за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1. С. Барутин—с. Чавдар. 2. Улична мрежа с.Чавдар

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Доспат

II.2.4)Descripción del contrato:

Осигуряване на необходимите инертни материали и соли за опесъчаване за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Третиране (опесъчаване) против заледяване на настилките и съоръженията на пътищата/улиците чрез пясъчна и/или друга подходяща смес за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1. Улична мрежа с. Бръщен. 2. Улична мрежа с. Црънча. 3. С. Барутин—с. Бръщен и отклонка до рег. депо. 4. Владово

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Доспат

II.2.4)Descripción del contrato:

Осигуряване на необходимите инертни материали и соли за опесъчаване за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

Третиране (опесъчаване) против заледяване на настилките и съоръженията на пътищата/ улиците чрез пясъчна и/или друга подходяща смес за 2 сезона: 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — до 30.04.2022 година.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Във връзка с открита процедура 00166-2020-0009 с предмет „Избор на изпълнител/ли за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населени места на територията на община Доспат по 5 (пет) обособени позиции за 2 сезона (експлоатационен период 2020/2021 г., 2021/2022 г.)“ и с влязло в сила решение за прекратяване № A-486/13.08.2020 г. с прогнозна стойност 177 868,00 BGN без ДДС обществената поръчка е била прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Комисия за защита на конкуренцията

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020