Servicios - 451648-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Žilina: Servicios telefónicos y de transmisión de datos

2020/S 187-451648

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Žilina
Número de identificación fiscal: 00321796
Dirección postal: Námestie obetí komunizmu 1
Localidad: Žilina
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 011 31
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Katarína Zahradníková
Correo electrónico: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Teléfono: +421 917990119
Fax: +421 417632151
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zilina.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=88082284
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Samospráva

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb

Número de referencia: 15354/2020
II.1.2)Código CPV principal
64210000 Servicios telefónicos y de transmisión de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v týchto súťažných podkladoch) vytvorením virtuálnej privátnej siete (VPS) a pripojením účastníkov v rámci verejnej telefónnej siete, najmä pre potreby mesta Žilina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. s majetkovou účasťou mesta Žilina.

Verejný obstarávateľ vyžaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb výlučne v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pred popisom dohody o poskytovaní služieb je úspešný uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky potrebné doklady preukazujúce spôsobilosť úspešného uchádzača poskytovať siete alebo služby v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Podrobný opis predmetu zákazky (požadovanej služby) je súčasťou týchto súťažných podkladov (časť B).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64212000 Servicios de telefonía móvil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK03 Stredné Slovensko
II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v týchto súťažných podkladoch) vytvorením virtuálnej privátnej siete (VPS) a pripojením účastníkov v rámci verejnej telefónnej siete, najmä pre potreby mesta Žilina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. s majetkovou účasťou mesta Žilina.

Verejný obstarávateľ vyžaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb výlučne v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pred popisom dohody o poskytovaní služieb je úspešný uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky potrebné doklady preukazujúce spôsobilosť úspešného uchádzača poskytovať siete alebo služby v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Podrobný opis predmetu zákazky (požadovanej služby) je súčasťou týchto súťažných podkladov (časť B).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 164-398903
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, nakoľko sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré majú zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020