Servicios - 451710-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Hradec Králové: Servicios forestales

2020/S 187-451710

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lesy České republiky, s.p.
Número de identificación fiscal: 42196451
Dirección postal: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Localidad: Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 500 08
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. František Hloušek
Correo electrónico: zakazky@lesycr.cz
Teléfono: +420 956999245
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.lesycr.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Státní podnik
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Lesnictví

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

II.1.2)Código CPV principal
77200000 Servicios forestales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména následující činnosti: výřez nehroubí a dočištění ploch, celoplošná příprava půdy frézováním do hloubky 20 cm, oplocení a oprava oplocení, zalesnění (výsadba) a vylepšování, ochrana proti buřeni, ožínání celoplošně, ochrana proti hlodavcům

Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu (sadební materiál bude dodán v kvalitě podle vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115), pletiva, kůlů, staniček a dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění.

Předmět veřejné zakázky bude realizován v rozsahu a za podmínek stanovených Projektem OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 9 660 235.60 CZK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211500 Servicios de mantenimiento de árboles
77231600 Servicios de repoblación forestal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lesní správy Buchlovice a Luhačovice; Jihomoravský kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména následující činnosti: výřez nehroubí a dočištění ploch, celoplošná příprava půdy frézováním do hloubky 20 cm, oplocení a oprava oplocení, zalesnění (výsadba) a vylepšování, ochrana proti buřeni, ožínání celoplošně, ochrana proti hlodavcům.

Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu (sadební materiál bude dodán v kvalitě podle vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115), pletiva, kůlů, staniček a dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění.

Předmět veřejné zakázky bude realizován v rozsahu a za podmínek stanovených Projektem OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt bude financován z Operačního programu Životní prostředí na období 2014. 2020.

II.2.14)Información adicional

Operační program Životní prostředí na období 2014. 2020, prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1. Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 152-371864
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Florstyl, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 60731346
Dirección postal: Panská 25
Localidad: Kunovice
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 686 04
País: Chequia
Correo electrónico: info@florstyl.cz
Teléfono: +420 576514084
Dirección de internet: https://www.florstyl.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 100 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 9 660 235.60 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Projekt bude financován z Operačního programu Životní prostředí na období 2014. 2020.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020