Servicios - 451715-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Plzeň: Servicios de tecnología de la información

2020/S 187-451715

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fakultní nemocnice Plzeň
Número de identificación fiscal: 00669806
Dirección postal: Edvarda Beneše 1128/13
Localidad: Plzeň
Código NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Código postal: 305 99
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Matěj Novák
Correo electrónico: kozak@fnplzen.cz
Teléfono: +420 377103533
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.fnplzen.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám - Bezpečnostní infrastruktura a monitoring

Número de referencia: 22/20-2
II.1.2)Código CPV principal
72222300 Servicios de tecnología de la información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Účelem veřejné zakázky je zásadní posílení ochrany informačních a komunikačních systémů Fakultní nemocnice Plzeň před kybernetickými útoky a únikem potencionálně vysoce citlivých dat. Nová bezpečnostní opatření zároveň zásadně zvýší schopnost zajistit chod nemocničních informačních systémů a kritické infrastruktury v případě výpadku části technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku, a to jak na úrovni výpočetní základny a datového úložiště, tak na úrovni komunikační infrastruktury.

Veřejná zakázka představuje komplex vzájemně provázaných dodávek, služeb, činností a úkonů, které ve vzájemné interakci představují jednotný funkční celek budované kybernetické ochrany.

Plnění veřejné zakázky je rozděleno do fází uvedených v části II.2.4) tohoto formuláře a podrobně rozpracovaných v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 222 129 600.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72222300 Servicios de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

FN Plzeň

II.2.4)Descripción del contrato:

Plnění veřejné zakázky je rozděleno do následujících fází:

I. Vypracování Cílového konceptu (Solution Design) dle bodu č. 2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace;

II. Implementace, která je rozdělena na:

A. zahrnující body č. 4. - 10. přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace a

B. zahrnující body č. 3., dále 11. - 14. a dále bod 17. přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace;

III. Podpora a SoC (bezpečnostní operační centrum), další služby zahrnující body č. 15 - 16 přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace, které jsou rozděleny na:

A. Podpora a full maintenance (včetně licencí) pro část A dle bodu II. A tohoto článku zadávací dokumentace, v rozsahu dle bodu 16. přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace;

B. SoC v rozsahu dle bodu 15. přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace;

C. Podpora a full maintenance (včetně licencí) pro část B dle bodu II. B tohoto článku zadávací dokumentace v rozsahu dle bodu 16. přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky/Technická specifikace;

IV. Služby rozvoje.

Plnění veřejné zakázky ve fázi I a II tvoří část plnění v podobě Díla, a plnění ve fázi III a IV část plnění v podobě Servisu Díla, jak jsou definovány v příloze č. 1 a 2 zadávací dokumentace. Podrobnosti stanoví příloha č. 1 a 2 zadávací dokumentace.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Nejnižší nabídková cena bez DPH / Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006938

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 104-251284
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám - Bezpečnostní infrastruktura a monitoring

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Autocont, a.s.
Número de identificación fiscal: 04308697
Dirección postal: Hornopolní 3322/34
Localidad: Ostrava
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 702 00
País: Chequia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AEC, a.s.
Número de identificación fiscal: 04772148
Dirección postal: Voctářova 2500/20a
Localidad: Praha 8, Libeň
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Euro Enterprise Development, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 27773728
Dirección postal: Říční 456/10
Localidad: Praha, Malá Strana
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 118 01
País: Chequia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 222 129 600.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020