Servicios - 451735-2020

25/09/2020    S187

Polska-Kraków: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2020/S 187-451735

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiającego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: +48 126167000
Faks: +48 126167417
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń i sieci związanych z tablicami DIP.

Numer referencyjny: 4/IV/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania istniejących i zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urządzeń związanych z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej informujących o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu.

Zamawiający informuje, ze ilość podanych do obsługi tablic informacyjnych może nieznacznie się zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie będzie to miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiającego do realizacji przez Wykonawcę, odnoszące się do składników o których mowa powyżej. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą – załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi: minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 września 2020 r do dnia 31 sierpnia 2022 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 900 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania istniejących i zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urządzeń związanych z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej informujących o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu.

Zamawiający informuje, ze ilość podanych do obsługi tablic informacyjnych może nieznacznie się zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie będzie to miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiającego do realizacji przez Wykonawcę, odnoszące się do składników o których mowa powyżej.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien będzie stosować elementy, urządzenia, materiały itp. posiadające atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 88 z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania tychże atestów i aprobat Zamawiającemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego dla elementów przewidzianych do zabudowy.

Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystywania przyrządów kontrolno-pomiarowych z ważnymi legalizacjami.

Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowiązywać będzie stosowanie następujących norm:

PN-HD 60634-4-41:2017-09

PN-HD 60634-6-6:2016-07

Obowiązkiem Wykonawcy w ramach otrzymanego wynagrodzenia będzie utylizacja nieprzydatnych składników systemu powstałych z demontaży z przedmiotu zamówienia.

Ponadto w celu realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać minimum 20 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze będzie przechowywać magazyn depozytowy Zamawiającego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urządzenia, elementy urządzeń, podzespoły itp. dostarczone przez Zamawiającego jak i konstrukcje, urządzenia, podzespoły, materiały itp. pochodzące z demontażu i/lub odzysku z przedmiotów zamówienia), na zasadach ustalonych przez Zamawiającego. W pierwszym miesiącu trwania umowy należy aktualny stan magazynowy depozytu Zamawiającego przetransportować z ulicy Na Załęczu w Krakowie do magazynu Wykonawcy.

Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą – załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

b) Zamawiający zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Pzp nakłada na Wykonawcę obowiązek odbycia wizji lokalnej w terenie.

c) Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi: minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość oferowanego okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Przemysław Piskorz – Główny Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej, tel. +48 126167075 (sprawy merytoryczne);

Elżbieta Nowotarska – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. +48 126167114.

2. RODO – Informacja Zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) zawarta jest w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 101-244379
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4/IV/2020
Nazwa:

Utrzymanie urządzeń i sieci związanych z tablicami DIP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trapeze Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Strzegomska 149a
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 54-429
Państwo: Polska
E-mail: sales@trapezegroup.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 190 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 093 021.78 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace lokalne, objazdy, naprawy awaryjne itp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogr., zgodnie z art. 24 aa ust. Pzp będzie najpierw dok. oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

2) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 38 800,00 PLN, szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.

3) Do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniej. zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospod.;

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zam. tzw. konsorcja oraz spół. cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) dowód wniesienia wadium.

4) Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5) W przypadku Wyk. skł. wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dok. wym. w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz od lit. i do lit. k oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ).

6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania war. udziału w postęp., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub w jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektr., podpisane kwalifikowanym podpisem elektr. i załączone do oferty.

7) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podm. zgodnie z wymogiem określ. w cz. IV pkt 1 SIWZ.

8) Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdoln. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstaw. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wym. w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz od lit. i do lit. k (cz. IV SIWZ).

9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10) Dokumenty lub oświadczenia wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 a (cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzone odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

b) zamiast dok., o których mowa w pkt 3 b i c (cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpow., że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed terminem składania ofert;

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d (cz. IV SIWZ) – składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.1. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy – wskazane w pkt 3a, b, c, d, e (cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3a, b, c, d, e (cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dot. złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a, 3 b, 3 c, 3 d (cz. IV SIWZ) dot. terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

13.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczyp. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp. Pol., których dot. dok. wskazane w pkt 3 d (cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d (cz. IV SIWZ) w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświad. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospod. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d (cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

13.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczyp. Polskiej, składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt 3 i, j, k (cz. IV SIWZ).

14. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub urzędowo poświadczonego elektronicznego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2019 poz. 540 z późn. zm.), opatrzonego przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15. Szczegółowe określenie wymogów złożenia wymaganych dokumentów zawiera SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020