Servicios - 451737-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczecin: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-451737

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Dirección postal: ul. Unii Lubelskiej 1
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 71-252
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zampub@spsk1.szn.pl
Teléfono: +48 914253008
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spsk1.szn.pl
Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Obsługę i czynności konserwacyjno-serwisowe spalarni odpadów medycznych i kotłowni SPSK1 PUM ZP-261-39/2020

Número de referencia: ZP-261-39/2020
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Obsługa i czynności konserwacyjno-serwisowe spalarni odpadów medycznych i kotłowni SPSK1 PUM

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 842 800.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPSK nr 1 PUM Szczecin

II.2.4)Descripción del contrato:

Obsługa i czynności konserwacyjno-serwisowe spalarni odpadów medycznych i kotłowni SPSK1 PUM

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 90
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 142-349754
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Obsługę i czynności konserwacyjno-serwisowe spalarni odpadów medycznych i kotłowni SPSK1 PUM ZP-261-39/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Calesco S.A.
Dirección postal: ul. Tczewska 32
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-850
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 842 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 505 131.37 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda dokumentów określonych w rozdziale VII i VIII SIWZ.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: KIO
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: KIO
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: KIO
Dirección postal: Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020