TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 451740-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 159-451740

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Brumé Haacks
E-mail: betina.brume.haacks@skanderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pvdqxclwtc
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Bundgaard
E-mail: karb@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pvdqxclwtc
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Galten Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Skanderborg Kommune udbyder én totalentreprisekontrakt indeholdende projektering og opførelse af nyt Galten Plejecenter, omfattende nybyggeri af 77 plejeboliger med tilhørende servicearealer, kommunale arealer til udadrettede fællesaktiviteter (Multisal med café, Sundhedsklinik, træningslokaler etc.), fællesadministration samt tilhørende udearealer - samlet bruttoareal på i alt 8.830 m². Plejeboligerne med tilhørende fællesarealer udgør i alt 5.935 m², servicearealer i alt 700 m² og de kommunale arealer i alt 2.195 m². Opgaven omfatter tillige nedrivning af det eksisterende plejecenter Tjørnehaven. Plejeboligerne opføres som almene ældreboliger iht. Almenboligloven. Opgaven har tidligere været udbudt via bekendtgørelse nr. EUT S: 2022/S 091-249331. Der er dog foretaget justeringer i materialet forinden genudbud heraf.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Tjørnevej nr. 8-12 og Søndergade nr. 27-29, 8464 Galten

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation i henhold til Udbudslovens §§ 61-66. Udbuddet gennemføres som en totalentreprisekonkurrence mellem udvalgte totalentrepriseteams bestående af totalentreprenør og tilknyttede rådgivere, der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder og de tilhørende arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige projekteringsydelser for realisering af projektet.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, idet der alene vurderes på, hvad Bygherren kan få for de fastsatte delentreprisesummer.

Forhandlingsforløbet forventes at blive gennemført som beskrevet i 02 Konkurrencebetingelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 15/11/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Skanderborg Kommune vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD'erne samt i eventuelt vedlagt supplerende referenceark.

Bygherre vil ved udvælgelsen på baggrund af et samlet skøn vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås som værende referencer for både totalentreprenør og dennes rådgivere, som er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt:

› I forhold til entreprenørreferencer: Referencer vedrørende udførelse af plejecenterbyggeri og almene ældreboliger med tilhørende udearealer i totalentreprise som nybyg.

› I forhold til rådgiverreferencer: Referencer vedrørende levering af tilsvarende rådgivningsydelser i forbindelse med almene ældreboliger som plejecenterbyggeri indeholdende kontorarealer og med tilhørende udearealer som nybyg.

Ved vurderingen vil Skanderborg Kommune tillige lægge positiv vægt på referencer, som dokumenterer samarbejde mellem de oplyste totalentreprenørkompetencer, arkitektkompetencer og/eller ingeniørkompetencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgivere, der afleverer et konditionsmæssigt endeligt tilbud og ikke får tildelt opgaven, vil modtage DKK 250.000,00 ekskl. moms i udregningstilskud/tilbudsvederlag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den tilstrækkelige finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger som minimum har haft:

› en soliditetsgrad på min. 15 % i det seneste disponible regnskabsår

› positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår

› en årlig omsætning på 275 kr. mio. ekskl. moms i hvert af de seneste tre regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende byggerier vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. pkt. 1.2.5 i prækvalifikationsbetingelserne

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen oplyse maksimum samlet 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med dette.

Nedenstående oplysninger bedes for hver reference angives i ESPD, Del IV, afsnit C:

› Projektets navn

› Type af byggeri

› Beskrivelse af byggeriet

› Entrepriseform

› Beskrivelse af egne ydelser og rolle i projektet.

› Bruttoareal for byggeriet

› Anlægssum, ekskl. moms / omsætning/honorar ekskl. moms

› Dato for aflevering eller stade, hvis igangværende.

› Kunde/bygherres navn

› (Frivillig: Kontaktperson hos kunde/bygherre, inkl. tlf. og email)

Referencerne må for entreprenørreferencers vedkommende max være 5 år gamle regnet fra aflevering (i henhold til ABT/AB) af byggeriet, mens rådgiverreferencer max må være 3 år gamle regnet fra afslutning af rådgivningsopgaven.

Der kan afleveres max 2 referencer med byggeri, som endnu ikke er afleveret, men som er i udførelse.

Såfremt referencerne omfatter byggeri, som endnu ikke er afleveret, så skal projektets stade på ansøgningstidspunktet angives samt suppleres af en beskrivelse af, hvilke ydelser, der er leveret/udført på ansøgningstidspunktet.

Der opfordres til at minimum 2 af referencerne er fra arkitektrådgiver, 1 af referencerne er fra landskabsarkitektrådgiver og 2 af referencer er fra ingeniørrådgiver.

Der tillades tillige afleveret supplerende referenceark indeholdende ovenstående, såfremt dette sker med henvisning til de i ESPD'erne identificerede op til samlet 10 referencer. Referencearket uploades i så fald i én samlet pdf-fil og vedlægges som bilag til ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre at ansøger har den tilstrækkelige finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger som minimum kan dokumentere udførelse af følgende entreprenørreferencer:

› ét (1) plejecenterbyggeri eller lignende byggeri indeholdende plejeboliger. Referencen skal være udført i totalentreprise og skal tillige omfatte tilhørende servicearealer og/eller kommunale faciliteter. Entreprisesummen skal minimum udgøre kr. 40 mio. ekskl. moms. Referencen må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 5 år gammel regnet fra afleveringen (iht. ABT). Byggeriet skal være afleveret på ansøgningstidspunktet.

› ét (1) alment boligbyggeri i totalentreprise. Entreprisesummen skal minimum udgøre kr. 75 mio. ekskl. moms. Referencen må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 5 år gammel regnet fra afleveringen (iht. ABT). Byggeriet skal være afleveret på ansøgningstidspunktet.

Ovenstående minimumskrav kan dokumenteres opfyldt i form af én enkelt eller i to referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktudkastet, jf. dokumentet "Udkast til ABT18 entrepriseaftale". Kontraktudkastet indeholder dagbod samt arbejds- og sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/09/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

PRÆKVALIFIKATION

Der henvises til afsnit II.2.9 samt til udbudsmaterialet, herunder særligt til 01 Prækvalifikationsbetingelserne for

oplysninger om prækvalifikationen, herunder tidsplan.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til

udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation udfylde ESPD, hvori ansøger erklærer sig om

følgende:

i. at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven samt de tilvalgte frivillige udelukkelsesgrunde

ii. at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, jf. afsnit III.1.2 og III.1.3.

Ad. II.1.6) Skanderborg Kommune har valgt ikke at opdele kontrakten i delkontrakter. Det er i den forbindelse Skanderborg Kommunes vurdering, at realiseringen af den udbudte opgave kan ske mest hensigtsmæssigt i én totalentreprise, idet denne

entrepriseform indebærer, at Skanderborg Kommune kun har én medkontrahent i forhold til projekterings- og udførelsesarbejderne, at grænseflader, koordinerings- og ansvarsforhold forenkles, hvilket samlet set skønnes at minimere

Skanderborg Kommunes omkostninger til kontraktadministration. Det samlede projekts fysiske og funktionelle sammenhæng, samtidighed og konkrete bygnings- og anlægsmæssige snitflader underbygger denne vurdering.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD. Tilsvarende gør sig gældende for referencer. Referencer kan tillige angives i en separat referenceliste med henvisning til ESPD.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder. Vejledning til udfyldelse findes på www.bedreudbud.dk samt på iBinder.

En ansøger, der baserer sig på en anden enheds økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet skal aflevere særskilt ESPD for denne enhed, ligesom der skal afleveres støtteerklæring herom,jf. prækvalifikationsbetingelserne. Hvis ansøger er en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) skal der afleveres særskilte ESPD'er for alle deltagende virksomheder i sammenslutningen, ligesom der skal afleveres konsortieerklæring, hvor de deltagende enheder underkaster sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpeger en fælles befuldmægtiget, jf. prækvalifikationsbetingelserne.

TILBUDSFASEN

Skanderborg Kommune forventer umiddelbart at kunne gennemføre udbuddet med én forhandlingsrunde, således at der kan tildeles på baggrund af de reviderede tilbud. Skanderborg Kommune har dog taget forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Herudover har Bygherre ret til at ændre forhandlingsforløbet eksempelvis ved at gennemføre yderligere forhandlingsrunder og/eller forhandlingsmøder.

For deltagelse i tilbudsfasen oppebærer tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt endeligt tilbud og ikke tildeles kontrakten, et vederlag på kr. 250.000.

For en nærmere beskrivelse af den forventede proces for tilbudsfasen, herunder forhandlingsforløbet, henvises der til 02 Konkurrencebetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendele af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senes samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022