Services - 451774-2021

Submission deadline has been amended by:  539351-2021
07/09/2021    S173

Poland-Tarnowskie Góry: Construction management services

2021/S 173-451774

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Tarnowskie Góry
Postal address: Rynek 4
Town: Tarnowskie Góry
NUTS code: PL228 Bytomski
Postal code: 42-600
Country: Poland
Contact person: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Telephone: +48 323933856
Fax: +48 323933855
Internet address(es):
Main address: https://bip.tarnowskiegory.pl
Address of the buyer profile: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarnowskiegory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Reference number: BZP.271.32.2021
II.1.2)Main CPV code
71540000 Construction management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla Umowy na Roboty zawartej w ramach Projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71244000 Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71310000 Consultative engineering and construction services
71520000 Construction supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski
Main site or place of performance:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla Umowy na Roboty zawartej w ramach Projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” obejmującej:

Zadanie nr 1:

„Rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02 oraz kontraruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9-Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową)”

Zadanie nr 2:

„Tunel pieszo-rowerowy w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej”

Zadanie nr 3:

„Infrastruktura rowerowa w zakresach X, XIII, XIV, XVIII, XXI, ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Czarnohucka, 9-go Maja, Cegielniana, Dąbrowskiego, Chopina, Miodowa, Zaciszna, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa, Sikorskiego, Wolskiego, Radzionkowska, Legionów; kontraruch rowerowy w ciągu ulic: Mickiewicza (odc. Powstańców Śląskich/Kościuszki), Lelewela, Stara, Zwycięstwa (odc. Radzionkowska/Królowej Jadwigi)”

Zadanie nr 4:

„Infrastruktura rowerowa w zakresach III, VII, XI, XIX oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Wyspiańskiego, Opatowicka”

Zadanie nr 5:

„Infrastruktura rowerowa w zakresach IV, V, VI, VIII, XV, XVI, XVII oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulicy Bałtyckiej”

Zadanie nr 6:

„Infrastruktura rowerowa w zakresie IX oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Parkowa, Mała”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy– załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium kosztu związanego z okolicznością przedłużenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Weighting: 10.00
Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika Zespołu - Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta 1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 521 421.33 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2023 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu i/lub Inwestora Zastępczego dla:

a) 1 inwestycji obejmującej budowę (lub przebudowę) dróg (lub ulic) o wartości usługi nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, lub

b) 1 inwestycji obejmujących budowę (lub przebudowę) dróg (lub ulic) oraz budowę ścieżek rowerowych o wartości usługi nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, lub

c) 1 inwestycji obejmującej budowę ścieżek rowerowych o wartości usługi nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.

Uwaga! Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).

II. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/ zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

1) Kierownikiem Zespołu - Koordynatorem Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Ekspert 1) (dla zadania: 1, 2, 3, 4, 5 i 6) - 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe i co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu. Ponadto osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem w pełnieniu ww. funkcji przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na:

a) budowie (lub przebudowie) dróg (lub ulic) o wartości usługi nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto, lub

b) budowie ścieżek rowerowych o wartości usługi nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.

2) Inspektorem Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych (Ekspert 2) (dla zadania: 1, 2) - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (*) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień.

3) Inspektorem Nadzoru robót mostowych (Ekspert 3) (dla zadania: 1, 2) - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej (*) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień

4) Inspektorem Nadzoru robót drogowych (Ekspert 4) (dla zadania: 1, 2, 3, 4, 5 i 6) - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej (*) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień,

5) Inspektorem Nadzoru robót sanitarnych (Ekspert 5) (dla zadania: 1, 2, 3, 4, 5 i 6) - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (*) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień,

6) Inspektorem Nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych (Ekspert 6) (dla zadania: 1, 2, 3, 4, 5 i 6) - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (*) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień,

7) Inspektorem Nadzoru robót telekomunikacyjnych (Ekspert 7) (dla zadania: 1, 2, 3, 4, 5 i 6) - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (*) oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień,

(*) zgodnie z art. 16, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uwaga! Zamawiający dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia max. 2 funkcji z wymienionych powyżej (2 ekspertów).

Uwaga! Doświadczenie Kierownika Zespołu stanowi kryterium oceny ofert.

UWAGA! Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a, art. 14 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz

być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1117)

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1117) („świadczenie usług transgranicznych”).

Uwaga!

Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym w §19 ww. umowy.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pokoju 26), na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://tarnowskiegory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 22 500,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w XXII rozdziale SWZ. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475, z dopiskiem „Wadium – Nadzór ścieżki rowerowe” Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 4 rozdziału XXII SWZ.

II. Wraz z ofertą należy złożyć:

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ, składanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ);

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy - odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3) Pełnomocnictwo/ctwa ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby,

5) Dowód wniesienia wadium.

III. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/09/2021