Bygge og anlæg - 451810-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Herning: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2022/S 159-451810

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FællesBo
CVR-nummer: 26360501
Postadresse: Sjællandsgade 43-51 / H.C. Ørsteds Vej 63-71
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Vorm Torben.Vorm@norconsult.com
E-mail: Torben.Vorm@norconsult.com
Telefon: +45 20663098
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: WWW.faellesbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://faellesbo.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/2ebf8734-8cf9-47ba-acd7-514135f7e06f
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almennyttigt boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprisekontrakt vedr. afd. 16 – Sjællandsparken, Renovering af klimaskærm og etablering af tilgængelighedsboliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projekt Sjællandsparken (Afdeling 16) omfatter renovering og ombygningsarbejder.

Ca. 1/3 af boligerne (24 stk.) gøres tilgængelige via etablering af elevator og svalegange i blok A og D. Nogle lejlighedsskel flyttes. 9 boliger nedlægges. Der vil være 80 lejemål efter renoveringen.

En stor del af klimaskærmen udskiftes (tag, vinduer og opmuring af nye facader).

Der skal nye el- og vvs-installationer, balanceret ventilation og kloakseparation.

Indvendigt skal der være en generel fornyelse af køkkener, badeværelser, lydisolering horisontalt og vertikalt, nye indvendige døre, malerarbejde mv.

Desuden nye altaner/terrasser, hvor muligt og en generel bearbejdning af udearealer inkl. etablering af molokker og renovering af garager.

Friarealer renoveres med belægninger, beplantninger, inventar m.v. samt fornyelse af spilde og

regnvandsledninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Sjællandsparken - Sjællandsgade 43-51 / H.C. Ørsteds Vej 63-71, 7400 Herning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter renovering af eksisterende etageboligbyggeri med 5 boligblokke. Bebyggelsen er beliggende på adressen Sjællandsgade 43-71, 7400 Herning. Hver blok består af en kælderplan, stueplan, 1. salsplan samt 2. salsplan, dog har blok B også en 3. sal.

Blok A, Opgang 51 (3 etager)

Blok B, Opgang 65-71 (4 etager)

Blok C, Opgang 63 (3 etager)

Blok D, Opgang 49 (3 etager)

Blok E, Opgang 43-47 (3 etager)

Der forefindes i dag 89 boliger som ønskes ændret til 80 boliger som følge af etablering af 24 tilgængelighedsboliger. Der etableres udvendige elevator til boligerne i blok A og D. Disse 24 af de 80 boliger totalrenoveres og bliver tilgængelighedsboliger med nyt køkken og bad. Generelt er ydervægge af murværk med udvendig isolering og ny skalmur. Facader på altansiden, samt ved svalegang og ved vinduesbånd på indgangsside har lette facadeplader som klimaskærm. Etageadskillelse er i beton og tagkonstruktionen er træspær med bølgeplader. I forbindelse med renoveringen etableres der udover isolering og ny klimaskærm, større altaner, nye vinduer og entredøre samt nye vand-/ og elinstallationer og ny ventilation i boligerne. I alle boliger skal der etableres mekanisk ventilation som skal sikre et godt indeklima i boligen. Tagbeklædningen udskiftes til tagpap på brædder. Opgaven udbydes i hovedentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver tillægge følgende referencer positiv vægt:

Referencer vedr. renovering af almennyttigt etageboligbyggeri, hvor boligerne er beboede under udførelsen og hvor tilbudsgiver har stået for beboerhåndtering/ beboerkontakt.

Referencer på (teglstens-) facaderenoveringer med en entreprisesum i intervallet 10 - 50 mio. kr. ekskl. moms.

Referencer vedr. renoveringsprojekter for almennyttigt boligselskab udført i hovedentreprise. Gennemførte byggerier vægter mere end ikke-gennemførte.

Referencer vedr. renovering af almennyttigt etage-boligbyggeri.

Én reference kan dække flere af ovenstående punkter. Vurderingen af hvilke ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer baseres på en samlet helhedsvurdering af, hvorvidt referencerne - enkeltvis eller tilsammen - dokumenterer en høj grad af erfaring med tilsvarende opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af projekt materiale.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal anvender Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet. ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via

ESPD-tjenesten på espd.ajoursystem.com

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format. ESPD i pdf-format sendes som ansøgning om prækvalifikation via Ajour.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

- Udfyldt ESPD (udfyldes på espd.ajoursystem.dk, gemmes i pdf-format og afleveres via Ajour). Bemærk i den forbindelse følgende:

- Del II udfyldes, dog er det ikke nødvendigt at udfylde fødselsdato og fødested i afsnit B

- Såfremt ansøger baserer sig på andre juridiske enheder, eksempelvis underrådgivere, i opfyldelsen af mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk faglig formåen), sættes i ansøgers ESPD kryds i "Ja" i del II. afsnit C. Husk i den forbindelse, at juridiske enheder skal aflevere selvstændigt, udfyldt og underskrevet ESPD.

- Del III udfyldes

- Del IV afsnit B udfyldes

-Del IV afsnit C udfyldes

- Referencer for teknisk og faglig formåen, jf. ESPD, del IV, afsnit C kan vedlægges som selvstændig referenceliste, forudsat, at de enkelte referencer er oplistet i ESPD med henvisning til referencelisten.

- Afsnit V skal ikke udfyldes.

- Del VI udfyldes. Det er dog ikke et krav at ESPD underskrives.

- Hvis relevant Konsortieerklæring. Hertil benyttes den vedlagte konsortieerklæring.

- Hvis relevant Rådighedserklæring. Hertil benyttes den vedlagte rådighedserklæring.

Indeholder ansøgningen ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise ansøgningen, men forbeholder sig ret til at reparere ansøgningen i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ordregiver er forpligtet til at afvise ansøgningen, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at indhente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis ansøgningen ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensynstagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning

- Egenkapital

- Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142.

- Årlig omsætning

Ansøger skal have en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst dkk 75 mio. ekskl. moms i de seneste tre disponible regnskabsår

- Egenkapital

Ansøger skal have en gennemsnitlig egenkapital på mindst dkk. 15 mio. eksl. moms i de seneste tre disponible regnskabsår.

- Soliditetsgrad

Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 18% i de seneste tre disponible regnskabsår.

Egenkapital og soliditetsgrad anføres i ESPD i punktet "Finansielle nøgletal".

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive sine mest betydelige sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste fem år. Med sammenlignelige opgaver forstås opgaver for færdige eller igangværende byggerier der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- Udførelse af facaderenovering med en entreprisesum på minimum 20 mio. kr. ekskl. moms

- Udførelse af renovering udført i hovedentreprise.

- Udførelse af renovering af etagebyggeri i min. 3 etager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have

a) mindst 1 sammenlignelig reference for udførelse af renovering af almennyttigt boligbyggeri og

b) mindst 1 sammenlignelig reference for udførelse af facaderenovering og

c) mindst 1 sammenlignelig reference for udførelse udført i hovedentreprise.

For a) - c) gælder, at de sammenlignelige referencer skal have en anlægssum på minimum 20 mio. kr. ekskl. moms. Én reference kan dække flere mindstekrav.

Der må i alt maksimalt medtages 5 referencer. Referencebeskrivelsen må ikke fylde mere en 1 A4-side pr. reference. Hvis en reference fylder mere end 1 A4-side, vil alene den første side blive lagt til grund for bedømmelsen.

Reference skal indeholde oplysninger om følgende:

- Bygherre, inkl. kontaktperson hos bygherre

- Kortfattet beskrivelse af opgaven

- Udførelsesperiode

- Anlægssum

- Beskrivelse af ansøgers ydelser og rolle/funktion på projektet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/09/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og §136. i modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog udbudslovens §135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må ansøger ikke være omfattet af følgende:

Konkurs mm, jf. §137, stk. 1 og 2

Dokumentation:

Udelukkelsesgrunde

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. udbudslovens §135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens §135, stk. 1 samt §137, stk. 1 og 2 skal følgende dokumentation fremlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 3.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens §135, stk. 3

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke den nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i udbudslovens §135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens §153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav

Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer det krævede.

Faglige og tekniske mindstekrav

Der afgives ikke yderligere dokumentation for referencerne anført i ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentligglort.

Klager i forbindelse med tildeling skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har meddelt sin beslutning. Senest samtidig med, at klage indgives til klagenævnet for udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022