Servicios - 451815-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Servicios de asistencia social y servicios conexos

2020/S 187-451815

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 175-422993)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agentsiya za sotsialno podpomagane
Número de identificación fiscal: 121015056
Dirección postal: ul. „Triaditsa“ No. 2
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Nadya Taneva
Correo electrónico: ntaneva@asp.government.bg
Teléfono: +359 32663495
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.asp.government.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/14888

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Обучения и супервизии по 3 обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
85300000 Servicios de asistencia social y servicios conexos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане чрез директора на дирекция „Социално подпомагане“ — Пловдив и ръководител на проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г., наричан по-нататък „възложител“, обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обучения и супервизии по проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ по 3 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Обучения на медицински специалисти в родилните отделения на лечебни заведения и на медицинските специалисти — общопрактикуващи лекари (педиатри)“,

— обособена позиция № 2 „Обучения на наставниците на младежите в наблюдаваните жилища“,

— обособена позиция № 3 „Супервизии“.

Предмет на обществената поръчка е „обучения и супервизии“.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 175-422993

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.