Servicios - 451834-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Andrychów: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451834

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 182-438787)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Andrychów
Dirección postal: Rynek 15
Localidad: Andrychów
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 34-120
País: Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Góra
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@andrychow.eu
Teléfono: +48 338429952
Fax: +48 338752916
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.andrychow.eu/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrychów

Número de referencia: BZP.271.27.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach zadania pn.: Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrychów.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-438787

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach zadania pn.: „Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrychów” w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

I. organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

II. przyjmowanie do PSZOK odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Andrychów oraz odpadów dostarczanych w ramach realizacji usług dodatkowych przez Wykonawcę świadczącego na zlecenie Zamawiającego usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Andrychów”;

III. zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

4.1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowodów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 4.1.

5. Pełny opis znajduje się w dokumentacji przetargowej.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach zadania pn.: „Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrychów” w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

I. organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

II. przyjmowanie do PSZOK odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Andrychów oraz odpadów dostarczanych w ramach realizacji usług dodatkowych przez Wykonawcę świadczącego na zlecenie Zamawiającego usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Andrychów”;

III. zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

4.1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowodów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 4.1.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienia te obejmują:

a) organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

b) przyjmowanie do PSZOK odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Andrychów oraz odpadów dostarczanych w ramach realizacji usług dodatkowych przez Wykonawcę świadczącego na zlecenie Zamawiającego usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Andrychów”;

c) zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone będzie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.

6. Pełny opis znajduje się w dokumentacji przetargowej.

VII.2)Otras informaciones adicionales: