Servicios - 451835-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Sędziejowice: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451835

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 168-407458)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Sędziejowice
Número de identificación fiscal: 73093459400000
Dirección postal: Wieluńska 6
Localidad: Sędziejowice
Código NUTS: PL714 Sieradzki
Código postal: 98-160
País: Polonia
Persona de contacto: Sylwia Jaworska
Correo electrónico: zamowienia@gminasedziejowice.pl
Teléfono: +48 436771693
Fax: +48 436771006
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.gminasedziejowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice

Número de referencia: RW.VI.271.13.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów. Do szczegółowego zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów:

a) bezpośrednio z zamieszkałych nieruchomości:

— niesegregowane (zmieszane),

— segregowane odpady komunalne z podziałem na frakcje;

b) z PSZOK;

c) zużytych baterii i akumulatorów;

2) wyposażenie PSZOK;

3) zbiórka odpadów wielkogabarytowych;

4) obowiązek zapewnienia pojemników;

5) kontrola obowiązku segregowania odpadów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8 – regulamin utrzymania czystości, załącznik nr 9 – wykaz nieruchomości oraz załącznik nr 11 – szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 168-407458

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
En lugar de:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 zm.);

c) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów.

Léase:

Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 zm.) lub posiada wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów;

c) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: