Servicios - 451845-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Mikołów: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451845

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 159-388323)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Mikołów
Número de identificación fiscal: 276257630
Dirección postal: Rynek 16
Localidad: Mikołów
Código NUTS: PL22C Tyski
Código postal: 43-190
País: Polonia
Persona de contacto: Grażyna Żurek
Correo electrónico: zam@mikolow.eu
Teléfono: +48 323248500
Fax: +48 323248400
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mikolow.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru gminy Mikołów w okresie od 1.1.2021 do 30.6.2021.

Número de referencia: PN-7E/2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Mikołów.

1.2. Powierzchnia gminy Mikołów wynosi 81 km2. Ilość mieszkańców gminy Mikołów na koniec 2019 r. wynosiła 39.431. W oparciu o złożone deklaracje ilość osób zamieszkujących w gminie według stanu na 31.12.2019 wynosiła 37.624. Na podstawie załącznika nr B ustalono długość dróg, przy których zlokalizowane są nieruchomości do obsługi w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ogółem długość dróg wynosi 252,5 km.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-388323

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) papier (w tym karton);

c) szkło;

d) tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi;

e) bioodopady;

f) popiół i żużel paleniskowy;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe;

l) zużyte opony.

Léase:

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) papier (w tym karton);

c) szkło;

d) tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi;

e) bioodopady;

f) popiół i żużel paleniskowy;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe;

l) zużyte opony;

m) inne odpady nieulegające biodegradacji.

VII.2)Otras informaciones adicionales: