Servicios - 451847-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Piotrków Trybunalski: Servicios de estacionamiento

2020/S 187-451847

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-400920)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Piotrków Trybunalski – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Dirección postal: ul. Kasztanowa 31
Localidad: Piotrków Trybunalski
Código NUTS: PL713 Piotrkowski
Código postal: 97-300
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Januszczak-Deredas, Anna Przybyła
Correo electrónico: zp@zdium-piotrkow.pl
Teléfono: +48 447339257
Fax: +48 447339252
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2021–2024

Número de referencia: ZP.3310/15/2020
II.1.2)Código CPV principal
63712400 Servicios de estacionamiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Obszar i zasady funkcjonowania SPPN określa uchwała nr X/160/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania oraz uchwała XXIV/350/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.

Do sporządzenia oferty należy przyjąć około 770 niestrzeżonych miejsc parkingowych.

Dopuszcza się możliwość zmiany uchwały w trakcie trwania umowy.

Uwaga ! – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w tomie III do IDW (SIWZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-400920

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w zakresie doświadczenia

Wykonawca zobowiązany jest posiadać/dysponować nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie doświadczeniem polegającym na wykonaniu/wykonywaniu co najmniej 2 usług podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj.:

Za usługę podobną, potwierdzającą spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia obejmującego okres realizacji zamówienia co najmniej 12 miesięcy w następującym zakresie:

— zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego liczącej co najmniej 700 miejsc postojowych,

— serwisu urządzeń parkingowych z funkcją przesyłania danych o zdarzeniach i statystykach finansowych,

— utrzymania systemu monitoringu parkometrów i urządzeń mobilnych w stałej sprawności technicznej,

— sprawowania kontroli wnoszenia opłat za parkowanie.

Na potwierdzenie należy złożyć jednolity europejski dokument zamówienia zgodnie z wzorem – formularz 3.0, stanowiącym załącznik do IDW (SIWZ);

b) w zakresie potencjału technicznego: nie dotyczy;

c) w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: nie dotyczy.

Uwaga!

1. W odniesieniu do doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub dokumenty dotyczące:

a) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania znajduje się w rozdziale III IDW (SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

— wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (formularz 4.1 – do IDW (SIWZ)).

Léase:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w zakresie doświadczenia

Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie doświadczeniem polegającym na wykonaniu / wykonywaniu co najmniej 2 usług podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj.:

Za usługę podobną, potwierdzającą spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia obejmującego okres realizacji usługi na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy w następującym zakresie:

— zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego liczącej co najmniej 700 miejsc postojowych,

— serwisu urządzeń parkingowych z funkcją przesyłania danych o zdarzeniach i statystykach finansowych,

— utrzymania systemu monitoringu parkometrów i urządzeń mobilnych w stałej sprawności technicznej,

— sprawowania kontroli wnoszenia opłat za parkowanie.

Na potwierdzenie należy złożyć jednolity europejski dokument zamówienia zgodnie z wzorem – formularz 3.0. stanowiącym załącznik do IDW (SIWZ).

b) w zakresie potencjału technicznego: nie dotyczy;

c) w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: nie dotyczy.

Uwaga!

1. W odniesieniu do doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub dokumenty dotyczące:

a) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania znajduje się w rozdziale III IDW (SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

— wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – (formularz 4.1. – do IDW (SIWZ)).

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: