Servicios - 451850-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Witkowo: Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente

2020/S 187-451850

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 184-444397)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina i Miasto Witkowo
Dirección postal: ul. Gnieźnieńska 1
Localidad: Witkowo
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 62-230
País: Polonia
Persona de contacto: Hanna Rakowska, Sylwia Krysiak
Correo electrónico: przetargi@witkowo.pl
Teléfono: +48 614778194
Fax: +48 614778855
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.witkowo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Número de referencia: ITz.271.14.2020
II.1.2)Código CPV principal
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia:

Część 1: odbiór, transport i zagospodarowanie:

— niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na terenie gminy i miasta Witkowo, na których: zamieszkują mieszkańcy; znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin i Wiekowo),

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

— selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

— odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy i miasta Witkowo oraz

— zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów;

Część 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 184-444397

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań w wysokości:

1) dla zadania nr 1 w wysokości: 30 00,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100);

2) dla zadania nr 2 w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).

Informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale IX SIWZ.