Servicios - 451886-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Strawczyn: Servicios de gestión de vertederos

2020/S 187-451886

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-400912)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Strawczyn
Dirección postal: ul. Żeromskiego 16
Localidad: Strawczyn
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 26-067
País: Polonia
Persona de contacto: Aneta Dyl
Correo electrónico: gmina@strawczyn.pl
Teléfono: +48 413038002
Fax: +48 413038157
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.strawczyn.4bip.pl
Dirección del perfil de comprador: https://miniportal.uzp.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn w 2021 roku”

Número de referencia: ZP.271.1.27.2020
II.1.2)Código CPV principal
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w postaci zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn w 2021 r.

2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w dokumencie pn. „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)”, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

3) Rodzaje, nazwy i kody odpadów przyjmowanych w ramach przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumencie pn. „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)”, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

4) Charakterystyka gminy Strawczyn określona została w dokumencie pn. „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)”, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

5) Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

a) opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący zał. nr 1 do SIWZ;

b) wzór umowy, stanowiący zał. nr 8 do SIWZ;

c) przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy Strawczyn.

7) Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

a) 90 53 30 00-2 – usługi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-400912

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: