Servicios - 451892-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-451892

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 169-409523)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Número de identificación fiscal: NLZ.2020.271.67
Dirección postal: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 85-094
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Zdziebłowska
Correo electrónico: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Teléfono: +48 525854097
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.jurasza.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług naprawy, przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zabudowanych w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

Número de referencia: NLZ.2020.271.67
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest realizacji usług naprawy, przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zabudowanych w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, szczegółowo określonych w załącznikach nr 1a i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 8 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, jak i wymagania zawarte w załącznikach nr 1a i punkcie 3 SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 169-409523

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: