Servicios - 451893-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Opole: Servicios de limpieza y barrido de calles

2020/S 187-451893

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 134-329691)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Número de identificación fiscal: 530546013
Dirección postal: ul. Firmowa 1
Localidad: Opole
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 45-594
País: Polonia
Persona de contacto: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartosz Szymański
Correo electrónico: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Teléfono: +48 774697400
Fax: +48 774697402
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umopole.logintrade.net

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemny

Número de referencia: NP.260.47.2020.P
II.1.2)Código CPV principal
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemnych”. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 2 części (2 rejony).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

a) Oczyszczanie chodników w zakresie: mechaniczne zamiatanie chodników, ręczne zamiatanie chodników, usuwanie zanieczyszczeń, likwidacja śliskości zimowej.

b) Oczyszczanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w zakresie: mechaniczne zamiatanie, ręczne zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, likwidacja śliskości zimowej.

c) Oczyszczanie terenów zieleni w pasach drogowych w zakresie: usuwanie zanieczyszczeń, zgrabienie drobnych gałęzi i zalegających liści.

d) Oczyszczanie przejść podziemnych i schodów w zakresie: mechaniczne zamiatanie, ręczne zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń, likwidacja śliskości zimowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 134-329691

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/11/2020
Léase:
Fecha: 03/12/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales: