Servicios - 451932-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-451932

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-393718)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Hlavné mesto SR Bratislava
Número de identificación fiscal: 00603481
Dirección postal: Primaciálne námestie
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 814 99
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Marian Szakáll
Correo electrónico: marian.szakall@bratislava.sk
Teléfono: +421 259356520
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bratislava.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

PARKSYS

Número de referencia: http://www.bratislava.sk
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

ParkSys je obstarávaný ako softvérová služba (SaaS) poskytovaná dodávateľom pre Bratislavu, obsahujúca základnú funkcionalitu umožňujúcu zriadiť všetky relevantné integrácie a parkovacie služby vo všetkých mestských častiach a parkovacích zónach tak, ako je popísané v opise predmetu zákazky. Implementácia politiky parkovania si vyžaduje IT systém, ktorý sa použije na správu parkovania a platieb.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-393718

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: