Servicios - 451955-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Levice: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 187-451955

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 146-359408)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Levice
Número de identificación fiscal: 00307203
Dirección postal: Námestie hrdinov
Localidad: Levice
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Código postal: 934 32
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Miloslava Szillerová
Correo electrónico: aukcie@levice.sk
Teléfono: +421 366350285 / 366350222
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.levice.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva

Número de referencia: 7747/2020
II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku odpadového hospodárstva a to zber, zvoz a likvidácia odpadu, zber objemného odpadu a iný zber odpadu, zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zber triedených druhov odpadu, prevádzka zberového dvora prekládkovej stanice a údržba a výmena kontajnerov v meste Levice a jeho mestských častiach: Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 146-359408

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmena lehoty na predkladanie ponúk a termínu otvárania ponúk z dôvodu doručenia a vybavovania žiadosti o nápravu.