Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 451957-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

2020/S 187-451957

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 152-372056)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Minister Finansów
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie kolokacji zapasowego centrum przetwarzania danych oraz jego fizycznego połączenia z podstawowym centrum przetwarzania danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413
II.1.2)Główny kod CPV
72315000 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia zapewnienie kolokacji zapasowego centrum przetwarzania danych oraz jego fizycznego połączenia z podstawowym centrum przetwarzania danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-372056

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: