Servicios - 451958-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Płońsk: Servicios de seguros

2020/S 187-451958

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 164-398955)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Número de identificación fiscal: 000308703
Dirección postal: ul. Henryka Sienkiewicza 7
Localidad: Płońsk
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Código postal: 09-100
País: Polonia
Correo electrónico: centrala@suprabrokers.pl
Teléfono: +48 71770470
Fax: +48 71770455
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.suprabrokers.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Número de referencia: 157/N/2020/Płońsk
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 164-398955

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.11
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o opcjach
En lugar de:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 miesięcy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli zamawiający nie złoży ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

Léase:
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą; Oferta musi zachować ważność do:
En lugar de:
Fecha: 24/11/2020
Léase:
Fecha: 29/12/2020
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: