Servicios - 451960-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Servicios sociales

2020/S 187-451960

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 170-412168)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Dirección postal: ul. Piotrkowska 104
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-926
País: Polonia
Persona de contacto: Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź
Correo electrónico: zamowienia@uml.lodz.pl
Teléfono: +48 426384888
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uml.lodz.pl/
Dirección del perfil de comprador: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Przeprowadzenie działań animacyjnych oraz działań szkoleniowo-treningowych (edukacyjnych/kompetencyjnych/warsztatowych),wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: ...”

Número de referencia: DSR-ZP-III.271.9.2020
II.1.2)Código CPV principal
85320000 Servicios sociales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacyjnych oraz działań szkoleniowo-treningowych (edukacyjnych/kompetencyjnych/warsztatowych), wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33, Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach 16 różnych zadań.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 170-412168

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa i adresy; Osoba do kontaktów:
En lugar de:

Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź

Léase:

Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź

Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa; Nr referencyjny:
En lugar de:

DOA-ZP-III.271.44.2020

Léase:

DSR-ZP-III.271.9.2020

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiany w ogłoszeniu zostają wprowadzone w związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi wprowadzoną zarządzeniem nr 5173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.