Servicios - 451961-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de campañas de publicidad

2020/S 187-451961

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 184-444384)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Número de identificación fiscal: 5260250274
Dirección postal: ul. Świętokrzyska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-916
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Stoga
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Teléfono: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gov.pl/finanse
Dirección del perfil de comprador: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zawarcie umowy ramowej na zakup obsługi działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym w social mediach

Número de referencia: C/520/20/BKP/B/381/440, R/14/20/KP/G/381/440
II.1.2)Código CPV principal
79341400 Servicios de campañas de publicidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Celem niniejszego postępowania jest zawarcie Umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy i określenie warunków udzielenia przez Zamawiającego i realizacji przez Wykonawcę dwóch typów zamówień wykonawczych na realizację zadań związanych z obsługą akcji

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 184-444384

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.13
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
En lugar de:

Przewiduje się możliwość realizacji niektórych zamówień wykonawczych w ramach projektu „e – Urząd Skarbowy”, który jest współfinansowany w 84,63 % w ramach Programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Léase:

Nie jest wykluczone, że w ramach wykonywania umowy udzielane będą zamówienia finansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł finansowania – np. grantów.

Número de apartado: IV.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Léase:

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 5 Wykonawcami niepodlegającymi wykluczeniu, spełniającymi warunki udziału w postępowaniu, których oferty otrzymały najwyższe liczby punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:
Léase:

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, które są dostępne dla wszystkich wykonawców pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

VII.2)Otras informaciones adicionales: