Servicios - 451974-2020

25/09/2020    S187

Polska-Radom: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2020/S 187-451974

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-426975)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Adres pocztowy: ul. Jacka Malczewskiego 24
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kubski
E-mail: zamowienia@fppp.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.fppp.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wytworzenie i obsługa platformy cyfrowej

Numer referencyjny: ZP/2020/5
II.1.2)Główny kod CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy mającej funkcjonalności opisane w SIWZ, a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem platformy w rygorach SLA oraz usług rozwoju.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje:

— wykonanie usługi opracowania architektury platformy, konfiguracji, wykonania, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia i udostępnienia platformy do użytkowania,

— integrację platformy z posiadanymi przez Zamawiającego systemami IT,

— zapewnienie wszystkich niezbędnych systemów bazodanowych oraz środowisk informatycznych,

— zapewnienie (dostarczenie), uruchomienie, utrzymanie i zarządzanie zasobami infrastruktury w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu umowy opisanego w punktach powyżej na zasadach zgodnych z umową i SOPZ (hosting),

— świadczenie usług rozwoju oraz usług dodatkowych po wdrożeniu,

— udzielenie gwarancji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-426975

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: