Servicios - 451994-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451994

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 152-371730)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
Número de identificación fiscal: 00023736
Dirección postal: U Nemocnice 2094/1
Localidad: Praha 2
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 128 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Veronika Klozová, MPA
Correo electrónico: zakazky@uhkt.cz
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uhkt.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UHKT

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zajištění svozu a odstranění odpadů

Número de referencia: 20007
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb svozu a odstranění odpadů vyprodukovaných zadavatelem. Součástí předmětu plnění je poskytnutí shromažďovacích prostředků (v bezvadném stavu s označením druhu odpadu, logem a nápisem s názvem poskytovatele služby). Podrobná specifikace odpadů, druhy požadovaných shromažďovacích prostředků, včetně počtu a předpokládané množství vyprodukovaných odpadů je uvedena v příloze č. 5a, 5b a 5c zadávací dokumentace pro předmětnou část veřejné zakázky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 152-371730

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:10
Léase:
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 09:10
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel změnil pro část 1 zadávací podmínky v zadávací dokumentaci, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele k předmětné veřejné zakázce.

Datum a místní čas pro otevírání nabídek pro část 1 je orientační a je uveden pouze pro účely tohoto formuláře. Otevírání nabídek proběhne elektronicky dle § 109 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.