Servicios - 452005-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Bruselas: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-452005

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 184-444557)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Número de identificación fiscal: 0887.010.362_501867
Dirección postal: Keizerslaan 11
Localidad: Brussel
Código NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Código postal: 1000
País: Bélgica
Correo electrónico: tim.pollet@vdab.be
Teléfono: +32 25061747
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.vdab.be
Dirección del perfil de comprador: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386984

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Raamovereenkomst met meerdere ondernemers inzake inzameling van gesorteerde bedrijfsafvalstoffen en verhuur van afvalcontainers

Número de referencia: VDAB Dienst Inkoop-2020/117/INK/FAC/TP-F02_0
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De onderhavige opdracht betreft een dienstenopdracht met CPV – code 90500000 – 2 (diensten op het gebied van vuilnis en afval) en NUTS – code BE 2 (BELGIË – Vlaams gewest) en BE 1 (BELGIË — Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit:

— de inzameling/ophaling (zowel met vaste frequentie als op afroep) van gesorteerde bedrijfsafvalstoffen,

— het treffen van de nodige regelingen voor het vervoer en de verwerking van afvalstoffen,

— de opmaak van de identificatieformulieren voor Vlaanderen en traceerbaarheidsdocumenten voor Het Hoofdstedelijk Brussels Gewest conform de vigerende Wet- en regelgeving,

— de overdracht aan VDAB van de identificatieformulieren,

— de opmaak in digitale vorm van een afvalstoffenregister per VDAB-vestiging,

— de overdracht aan VDAB van de afvalstoffenregisters,

— de verhuur en plaatsing van afvalcontainers (zowel permanent als tijdelijk),

— het onderhoud/herstelling van deze gehuurde afvalcontainers,

— het verlenen van informatie en advies,

— het toelichten van wettelijke veranderingen,

— het meedelen van de correctheid van sorteren,

Voor verdere toelichting wordt doorverwezen naar het bestek.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 184-444557

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

In het oorspronkelijke bestek stond op pagina 21 het volgende: I.12 Indienen van de offerte

Enkel offertes die uiterlijk vóór 29.10.2020 om 14:00 via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. De e-Tendering internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet van 17.6.2016.

I.13 Opening van de offertes

Plaats: Dienst Inkoop, Keizerslaan 11, te 1000 Brussel

Datum: 29.10.2020 om 14:00.

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

Hier dient te staan: I.12 Indienen van de offerte.

Enkel offertes die uiterlijk vóór 5.11.2020 om 17:00 via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. De e-Tendering internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet van 17.6.2016.

I.13 Opening van de offertes

Plaats: Dienst Inkoop, Keizerslaan 11, te 1000 Brussel

Datum: 5.11.2020 om 17:00.

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

Een nieuwe versie van het bestek werd ter rechtzetting gepubliceerd op e-Notification.