Servicios - 452006-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Stockholm: Miljötekniska konsulttjänster

2020/S 187-452006

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitets- och högskolerådet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6487
Postadress: Box 45093
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 10430
Land: Sverige
Kontaktperson: Fanny Labory
E-post: fanny.labory@uhr.se
Telefon: +46 104700300
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uhr.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DGS

Referensnummer: 01011-2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

UHR vill genom DGS stötta och främja skolors arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). UHR vänder sig genom DGS främst till pedagoger inom skola och förskola, men även till annan skolpersonal, skolledare, beslutfattare, politiker och kommunala tjänstemän inom utbildningssektorn liksom lärarstuderande. I förlängningen är målet att elever, barn och unga inom det svenska utbildningssystemet ska bli handlingskompetenta medborgare som gör aktiva och medvetna val för en hållbar utveckling.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 260 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79411000 Allmän organisationsrådgivning
80300000 Högre utbildning
80410000 Diverse skoltjänster
80500000 Utbildningstjänster
80510000 Specialutbildning
80522000 Utbildningsseminarier
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

UHR har för avsikt att genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering ingå avtal gällande tillhandahållandet av en resurskonsult i region Nord för verksamheten Den globala skolan (DGS). Avtalet kommer att vara på ett år med möjlig förläning på ett år vid två tillfällen, totalt tre år. Längden på avtalet motiveras att tidsperioden blir samstämmig med övriga upphandlade konsulter inom DGS. Undantag från annonserad upphandling motiveras av avsaknad av lämpliga anbudsansökningar enligt 6 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU). UHR har för avsikt att ingå avtal med en avtalsperiod om (1) år och option på ett (1) år vid två tillfällen.

UHR kommer att beakta en avtalsspärr om tio (10) dagar från det att annonsen har publicerats.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande
Förklaring:

UHR gjorde en upphandling av samtliga resurskonsulter inom DGS under 2019 (dnr 250-2019). Enbart ett (1) anbud med en (1) offererad konsult för region Nord var av tillräckligt god kvalitet för att avtal skulle kunna tecknas. UHR är i behov av två (2) konsulter i Region Nord. UHR har tecknat avtal med Umeå kommun tidigare och myndigheten har mycket goda erfarenheter av den resurskonsult kommunen kommer att tillhandahålla.

Undantag från annonserad upphandling motiveras därför av avsaknad av tillräckligt många lämpliga anbudsansökningar enligt 6 kap. 12 § LOU. Med anledning av detta finner UHR att det är nödvändigt att välja aktuell leverantör.

UHR kommer att beakta en avtalsspärr om tio (10) dagar från det att annonsen har publicerats.

IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/09/2020
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Umeå Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2627
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 2 260 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 2 260 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020