Servicios - 452010-2020

25/09/2020    S187

Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed

2020/S 187-452010

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
By: København v
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Schiørring
E-mail: e72s@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138441187.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Brobygning til hovedindgangen - Sundhed, omsorg og pædagogik

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Profylaksebekendtgørelsen indrykkes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens, Københavns Kommune vedr. borgertilbud om vejledning og opkvalificering til brobygning jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14 - Vejledning og opkvalificering for primært unge med uddannelsespålæg mhp. at de unge påbegynder uddannelse. Herudover mentorstøtte jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 26 - Mentorstøtte og mulighed for virksomhedspraktik jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 - Virksomhedspraktik.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
85310000 Sociale foranstaltninger
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Et brobygningsforløb til hovedområdet "Sundhed, omsorg og pædagogik" består af 2 faser med aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14, 11 og 26, hhv.:

— Fase 1: Afklaring, motivering og opkvalificering til at påbegynde grundforløb indenfor hovedområdet "Sundhed, omsorg og pædagogik".

— Fase 2: Påbegyndelse og fastholdelse i grundforløbet samt i overgangen til hovedforløb indenfor "Sundhed, omsorg og pædagogik".

Indsatsen skal gennemføres på en erhvervsuddannelsesinstitution, der udbyder hovedområdet "Sundhed, omsorg og pædagogik" og leveringsstedet skal være beliggende i København eller Frederiksberg Kommune.

Det betyder, at tilbudsgiver enten selv, via konsortiepartnere og/eller via underleverandører gennemfører indsatsen på en af Undervisningsministeriets godkendt selvejende institution, der har kompetence til at udbyde grundforløb på hovedområdet "Sundhed, omsorg og pædagogik" jf. LBK nr. 51 af 22. januar 2020 - erhvervsuddannelsesloven og BEK nr. 1619 af 27. december 2019 med tilhørende bekendtgørelser, ændringer m.v. og det er på denne erhvervsuddannelsesinstitution eller i tilknytning hertil, at leveringen af indsatsen skal finde sted, så de unge kan indgå i uddannelsesmiljøet for unge på erhvervsuddannelsesinstitutionen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det bærende princip i et brobygningsforløb er, at det skal gennemføres på en godkendt skole jf. pkt. II.2.4). Det er derfor meget begrænset antal skoler i København og Frederiksberg kommuner, der kan byde på opgaven.

Det er forvaltningens krav, at leverandøren til opgaven skal være godkendte som skole indenfor uddannelsesområdet efter gældende love og bekendtgørelser m.v. om erhvervsuddannelser, samt at forløbene skal leveres i København og Frederiksberg kommuner på den pågældende skole, så de unge forankres i skolens uddannelsesmiljøer.

Forvaltningen har for at afsøge markedet for potentielle leverandører afholdt en tidlig markedsdialog om interessen og muligheden for afgivelse af tilbud på opgaven via kommunens hjemmeside den 13. maj 2020, og efterfølgende via mail til kendte potentielle tilbudsgivere. Fristen for interessetilkendegivelser var den 2. juni 2020.

Der er kun modtaget interessetilkendegivelse og meddelelse om mulighed fra en tilbudsgiver og forvaltningen er blevet bekræftet i, at der kun er en potentiel leverandør til opgaven.

Det er således forvaltningens vurdering, at udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse kan således startes med hjemmel i udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2, da der kun er en teknisk mulig leverandør til opgaven i København og Frederiksberg.

På den baggrund er det forvaltningens hensigt at indlede forhandlinger med den pågældende tilbudsgiver om indgåelse af aftale om levering af brobygningsforløbet.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SOSU H
CVR-nummer: 3328 4101
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 17 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020