Servicios - 452011-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Copenhague: Servicios de orientación y asesoramiento

2020/S 187-452011

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Número de identificación fiscal: 64942212
Localidad: København V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christian Schiørring
Correo electrónico: e72s@kk.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/138443087.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Brobygning til hovedindgang - mentorstøtte

II.1.2)Código CPV principal
85312300 Servicios de orientación y asesoramiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Profylaksebekendtgørelsen indrykkes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. borgertilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 26 - Mentorstøtte mhp. at fastholde unge i deres opkvalificering jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 90 på voksenuddannelsescenter.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 560 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85300000 Servicios de asistencia social y servicios conexos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Descripción del contrato:

Brobygningsforløbet har form af mentorstøtte på voksenuddannelsescenter, mens den unge tager ordinær uddannelse på voksenuddannelsescentret som led i opkvalificering jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 90 til at påbegynde uddannelse. Et mentorforløb på voksenuddannelsesinstitution er hermed et tilbud efter LAB kap. 26 - Mentorstøtte.

Indsatsen skal gennemføres på et voksenuddannelsescenter og leveringsstedet skal være beliggende i København eller Frederiksberg Kommune.

Det betyder, at tilbudsgiver enten selv, via konsortiepartnere og/eller via underleverandører gennemfører indsatsen på en af Undervisningsministeriets godkendt selvejende institution, der har kompetence til at udbyde uddannelse jf. LBK nr. 926 af 3. juli 2017 - "Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), LBK nr. 611 af 28. maj 2019 - "Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser", BEK nr. 1796 af 27. december 2018 - "Bekendtgørelse om undervisning mv inden for forberedende voksenundervisning" og BEK af 1589 af 13. december 2016 - "Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne", og det er på denne voksenuddannelsesinstitution eller i tilknytning hertil, leveringen skal finde sted, så den unge kan indgå i uddannelsesmiljøet på VUC'en.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Det bærende princip i et brobygningsforløb er, at det skal gennemføres på en godkendt skole jf. pkt. II.2.4). Det er derfor meget begrænset antal skoler i København og Frederiksberg kommuner, der kan byde på opgaven.

Det er forvaltningens krav, at leverandøren til opgaven skal være godkendte som skole indenfor uddannelsesområdet efter gældende love og bekendtgørelser m.v. om erhvervsuddannelser, samt at forløbene skal leveres i København og Frederiksberg kommuner på den pågældende skole, så de unge forankres i skolens uddannelsesmiljøer.

Forvaltningen har for at afsøge markedet for potentielle leverandører afholdt en tidlig markedsdialog om interessen og muligheden for afgivelse af tilbud på opgaven via kommunens hjemmeside den 13. maj 2020, og efterfølgende via mail til kendte potentielle tilbudsgivere. Fristen for interessetilkendegivelser var den 2. juni 2020.

Der er kun modtaget interessetilkendegivelse og meddelelse om mulighed fra en tilbudsgiver og forvaltningen er blevet bekræftet i, at der kun er en potentiel leverandør til opgaven.

Det er således forvaltningens vurdering, at udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse kan således startes med hjemmel i udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2, da der kun er en teknisk mulig leverandør til opgaven i København og Frederiksberg.

På den baggrund er det forvaltningens hensigt at indlede forhandlinger med den pågældende tilbudsgiver om indgåelse af aftale om levering af brobygningsforløbet.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: København Voksenuddannelsescenter KVUC
Número de identificación fiscal: 2957 5711
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
País: Dinamarca
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 560 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Nævnenes Hus
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Dirección de internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020