Servicios - 452014-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Servicios de publicidad

2020/S 187-452014

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Número de identificación fiscal: PL823
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-064
País: Polonia
Persona de contacto: Kinga Żukowska-Michno
Correo electrónico: przetargi@erzeszow.pl
Teléfono: +48 178754629
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Promocja Rzeszowa w ramach występów drużyny piłkarskiej CWKS Resovia Rzeszów w I Lidze Piłkarskiej od dnia zawarcia umowy do 13 grudnia 2020 roku.

Número de referencia: CZ-D.271.69.203.2020
II.1.2)Código CPV principal
79341000 Servicios de publicidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Rzeszowa w ramach występów drużyny piłkarskiej CWKS Resovia Rzeszów w I Lidze Piłkarskiej od dnia zawarcia umowy do 13 grudnia 2020 roku.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 138 211.38 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rzeszów

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest reklama wizualna i słowna miasta Rzeszowa poprzez:

1) produkcję spotów filmowych zapowiadających mecze (przed każdym meczem), przedstawiających Miasto Rzeszów, jako czołowego partnera Zleceniobiorcy,

2) umieszczenie logo Rzeszowa na materiałach filmowych realizowanych przez klubową telewizję Resovia TV,

3) informowanie w studiu meczowym o wsparciu Zleceniobiorcy przez Miasto Rzeszów, podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza,

4) umieszczenie dwóch banerów: ze zdjęciem oraz logiem Miasta Rzeszowa na stronie www.cwks-resovia.pl

Z przekierowaniem na oficjalną stronę Miasta Rzeszowa oraz profil Facebook Zleceniodawcy,

5) zamieszczenie na profilu Facebook Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego Resovia min. dwóch informacji, w każdym okresie rozliczeniowym, o których mowa ust. 3, promujących Rzeszów,

6) oznaczanie profilu Rzeszów-stolica innowacji we wszystkich wpisach związanych z wydarzeniem meczowym, dodawanych na oficjalnym profilu Facebook Zleceniobiorcy,

7) udostępnienie wizerunku drużyny piłkarskiej do promocji Miasta Rzeszowa,

8) wykonanie min. 10 banerów na stadionie z logiem Miasta Rzeszowa, w postaci stojaków

O wymiarach nie mniejszych niż 3x1 m i umieszczenie ich na pierwszym planie w polu kamery podczas transmisji meczów, rozgrywanych w roli gospodarza,

9) umieszczenie reklamy miasta Rzeszowa na bandach elektronicznych – w przypadku ich obecności podczas meczów (min. 20 % dostępnego dla Zleceniobiorcy czasu), rozgrywanych w roli gospodarza,

10) wykonanie i ekspozycję min. 1 baneru na stadionie z logiem Miasta Rzeszowa,

O wymiarach nie mniejszych niż 5x2 m, w polu widzenia kamer, podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza,

11) umieszczenie logo Miasta Rzeszowa na ściance konferencyjnej (min. 20 % powierzchni przeznaczonej dla Klubu) oraz 2 roll-up’ów, służących jako konferencji prasowych z udziałem trenerów, podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza,

12) umieszczenie logo Miasta Rzeszowa na ściance do wywiadów (min. 25 % powierzchni przeznaczonej dla Klubu), służących jako tło do wywiadów z zawodnikami podczas transmisji telewizyjnych, podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza.

13) umieszczenie logo Miasta Rzeszowa na ściance do wywiadów (min. 20 % powierzchni przeznaczonej dla Klubu), służących jako tło studia meczowego, podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza.

14) rozstawienie i ekspozycję min. dwóch balonów pneumatycznych z logo Rzeszowa podczas meczów piłkarskich, w polu widzenia kamer (przekazanie i zwrot balonów na podstawie protokołów, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić właściwe działanie balonów pneumatycznych na czas trwania umowy), podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza,

15) emisję, min. 15 razy, w trakcie trwania meczów na tablicy wyników nazwy Miasta Rzeszowa jako sponsora Zleceniobiorcy, podczas meczów rozgrywanych w roli gospodarza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Całkowita wartość zamówienia 1 138 211,38 PLN (bez VAT) wskazana w sekcji II.1.7 ogłoszenia stanowi łączną szacunkową wartość zamówienia udzielanego w częściach. Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia wynosi: 650 406,50 PLN (bez VAT).

2. Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcą cenę i zakres rzeczowy usługi promocyjnej oraz wysokość rat.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Uzasadnienie prawne zastosowania trybu z wolnej ręki:

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne:

Stolica Podkarpacia może poszczycić się wieloma dyscyplinami sportowymi, w których pojedynczy zawodnicy jak i całe drużyny odnoszą znaczące sukcesy. Piłka nożna, siatkówka, boks, cieszą się dużą popularnością wśród kibiców, gromadząc rzesze sympatyków podczas zawodów.

Piłka nożna jest sportem, który cieszy się dużą popularnością na terenie całego kraju, w tym w Rzeszowie. Fakt ten dostrzegany jest przez potencjalnych sponsorów, którzy analizując rynek piłkarski, inwestują środki finansowe w kluby piłkarskie, stając się ich mecenasami.

Drużyna piłkarska CWKS Resovia ubiegły sezon zwieńczyła sukcesem, którym był awans do I ligi piłkarskiej – co jedocześnie uświetniło 115-lecie istnienia klubu. Tym samym po 26 latach Miasto Rzeszów doczekało się zespołu, który jako jedyny ze stolicy Podkarpacia, będzie występował na zapleczu Ekstraklasy, stanowiąc znakomity nośnik promocyjny dla Rzeszowa. Z uwagi na powyższe uwarunkowania podjęta została decyzja o zakupie usługi reklamowej w ramach występów drużyny piłkarskiej CWKS Resovia Rzeszów w I Lidze Piłkarskiej od dnia zawarcia umowy do 13 grudnia 2020 r.

We wszczętej procedurze udzielenia zamówienia z wolnej ręki zachodzą przesłanki do jej zastosowania w myśl art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a (usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze).

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”
Dirección postal: ul. Wyspiańskiego 22
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-111
País: Polonia
Dirección de internet: www.cwks-resovia.pl
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 650 406.50 PLN
Oferta más baja: 650 406.50 PLN / Oferta más elevada: 650 406.50 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Data decyzji o udzieleniu zamówienia to data przesłania zaproszenia do negocjacji.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i w pkt 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020