Servicios - 452015-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-452015

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Número de identificación fiscal: 510734049
Dirección postal: ul. Lubelska 53
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-410
País: Polonia
Persona de contacto: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Correo electrónico: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Teléfono: +48 895552010
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zgok.olsztyn.pl
Dirección del perfil de comprador: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0–60 mm (kod: 19 12 12) z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01)

Número de referencia: ZGOK/WR/86/2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa wynajmu wraz z obsługą sprzętu do rozdrobnienia i przesiania odpadów o kodzie 20 03 01 i innych pochodzących z odpadów komunalnych, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (dalej: ZUOK), ul. Lubelska 53, woj. warmińsko-mazurskie, a następnie zapewnienie odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę frakcji podsitowej 0–60 mm (kod 19 12 12).

Zagospodarowanie przez Wykonawcę frakcji podsitowej 0–60 mm (kod 19 12 12) będzie odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Pozyskana w czasie wykonywania usługi frakcja nadsitowa >60 mm (kod 19 12 12) zostanie zagospodarowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 11 700 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa wynajmu wraz z obsługą sprzętu do rozdrobnienia i przesiania odpadów o kodzie 20 03 01 i innych pochodzących z odpadów komunalnych, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (dalej: ZUOK), ul. Lubelska 53, woj. warmińsko-mazurskie, a następnie zapewnienie odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę frakcji podsitowej 0–60 mm (kod 19 12 12).

Zagospodarowanie przez Wykonawcę frakcji podsitowej 0–60 mm (kod 19 12 12) będzie odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Pozyskana w czasie wykonywania usługi frakcja nadsitowa >60 mm (kod 19 12 12) zostanie zagospodarowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

Wykonawca zapewni wynajem na rzecz Zamawiającego, wraz z obsługą specjalistycznego i sprawnego sprzętu tj. rozdrabniacza odpadów, przesiewacza odpadów oraz ładowarki.

Koszty paliwa niezbędnego do działania sprzętu Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Maksymalna ilość pozyskanej frakcji podsitowej w ramach zamówienia podstawowego wyniesie ok. 18 000 Mg.

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości frakcji podsitowej (19 12 12) dodatkowo o 18 000 Mg. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Maksymalny możliwy zakres zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wynosi 36 000 Mg odpadów 19 12 12 (18.000 Mg w ramach zamówienia podstawowego + 18 000 Mg w ramach opcji).

Załadunek odpadów do zestawu rozdrabniacz – przesiewacz zapewnia Wykonawca własną ładowarką.

Zamawiający informuje, że dzienne nierównomierności strumienia odpadów otrzymywanych wahają się w zakresie 100–850 Mg/d. Maksima strumienia notowane są w okresach okołoświątecznych i w sierpniu. Minimum strumienia przychodzącego notowane jest w lutym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu usługi najszybciej, jak to będzie możliwe. Na czas wstrzymania wykonywania usługi Zamawiający zabezpieczy maszyny Wykonawcy i przechowa je do wznowienia usługi, chyba że Wykonawca postanowi inaczej.

Zamawiający przewiduje możliwość korzystania ze zbiornika na olej napędowy umieszczony na posesji Zamawiającego, zgodnie z umową zawartą przez Wykonawcę bezpośrednio z podmiotem trzecim – dostawcą oleju napędowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem ze zbiornika.

Wykonawca zapewni załadunek frakcji podsitowej i transport własnymi środkami transportu. Pozyskana frakcja nadsitowa będzie zbierana przez obsługę Wykonawcy na odkład i sukcesywnie usuwana przez Zamawiającego własnymi środkami załadunku i transportu.

Rozdrabnianie i przesiewanie odpadów będzie wykonywane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–22.00.

Wykonawca odbierze i zagospodaruje frakcję podsitową wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie stosownych zezwoleń.

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U. 2019.1040.j. z 5.6.2019), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości frakcji podsitowej (19 12 12) dodatkowo o 18 000 Mg. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Maksymalny możliwy zakres zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wynosi 36 000 Mg odpadów 19 12 12 (18.000 Mg w ramach zamówienia podstawowego + 18 000 Mg w ramach opcji).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W zaproszeniu przekazano inf., o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

IV. Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...)

„w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Wszystkie przesłanki, o których mowa w ww. przepisie zostają spełnione:

1) w dniu 7 sierpnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nr ogłoszenia 2020/S 152-372054,

2) w ww. postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty,

3) pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

V. Uzasadnienie prawne zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...)

„w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ZGOK/WR/86/2020
Denominación:

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Eko-Max Recykling Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Modlińska 129/U7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 03-186
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 11 700 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o., adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana 8.3.2002, pod nr 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 22 188 500 PLN. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ze względu na ograniczenie liczby znaków w niniejszym ogłoszeniu pozostałe informacje zawarte są w zaproszeniu do negocjacji wysłanym do Wykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020