Servicios - 452016-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de control técnico

2020/S 187-452016

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL518 Wrocławski
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Justyna Szawelska
Correo electrónico: justyna.szawelska@wody.gov.pl
Teléfono: +48 655476130
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://wroclaw.wody.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przegląd instalacji elektrycznej 15 pompowni melioracyjnych i 2 budynków biurowo-gospodarczych oraz magazynu przeciwpowodziowego

Número de referencia: WR.ROZ.2810.82.2020
II.1.2)Código CPV principal
71356100 Servicios de control técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

— przegląd instalacji wewnętrznych,

— przegląd napowietrznych linii elektroenergetycznych sn,

— przygotowanie książek stacyjnych dla transformatorów przy pompowniach,

— przygotowanie dokumentacji przystosowania układów pomiarowych do zasady TPA dla pompowni,

— sporządzenie protokołów przeglądu instalacji.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 37 950.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat górowski, trzebnicki, woj. dolnośląskie;

Powiat leszczyński, gostyński, rawicki, woj. wielkopolskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie obejmuje:

a. przegląd instalacji wewnętrznych:

1. 15 pompowni:

— Wąsosz, Chodlewo, Garbce na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie – powiat górowski, powiat trzebnicki,

— Janiszewo, Tarnowa Łąka, Chróścina, Radosław na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lesznie – powiat leszczyński, powiat gostyński, powiat górowski,

— Osiek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Miliczu – powiat trzebnicki,

— Iźbice, Warszewo, Zakrzewo na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rawiczu – powiat rawicki,

— Kędzie, Kamień Górowski, Barkówko, Lubiel na terenie działania Nadzoru Wodnego w Trzebnicy – powiat górowski, powiat trzebnicki;

2. budynki biurowo-gospodarcze zbiorników wodnych:

— Rydzyna na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lesznie – powiat leszczyński,

— Jutrosin na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie – powiat rawicki.

3. magazyn przeciwpowodziowy w Luboszycy, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Górze – pow. górowski,

b. przegląd napowietrznych linii elektroenergetycznych sn dla pompowni Tarnowa Łąka długość 4 200 m, Janiszewo długość 900 m, Lubiel długość 600 m, Wąsosz długość 380 m,

c. przygotowanie książek stacyjnych dla transformatorów przy pompowniach Zakrzewo, Tarnowa Łąka, Janiszewo, Chróścina, Radosław, Lubiel, Wąsosz,

d. przygotowanie dokumentacji przystosowania układów pomiarowych do zasady TPA dla pompowni Zakrzewo.

W ramach przeglądu instalacji wewnętrznej powinna być zweryfikowana sprawność połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, a także odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

Przegląd instalacji elektrycznych budynków powinien obejmować:

— oględziny widocznych części przewodów elektrycznych,

— pomiary kontrolne,

— próby eksploatacyjne sprawdzające instalacje elektryczne,

— sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinna przeprowadzać osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Są to kwalifikacje określane jako uprawnienia typu D, niezbędne na stanowisku dozoru.

Wyniki i daty przeprowadzonych kontroli powinny być odnotowywane w książce danego obiektu budowlanego i przechowywane przez cały okres użytkowania instalacji.

Kontrola obejmuje przegląd części zewnętrznych przewodów elektrycznych, izolatorów i sposobu ich zamocowania. Oceniany jest stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, a także do wszelkich odbiorników energii elektrycznej. Przeglądowi podlegają także elementy osprzętu elektrycznego i osłony przed mechanicznym uszkodzeniem przewodów. Sprawdzany powinien być także stan ochrony przeciw porażeniom, gotowość urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania w przypadku awarii lub zagrożenia.

Podczas przeprowadzania oględzin linii napowietrznych sprawdza się w szczególności:

a) stan konstrukcji wsporczych, fundamentów i izbic,

b) stan przewodów i ich osprzętu,

c) stan łączników, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,

d) stan odcinków kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,

e) stan izolacji linii,

f) stan napisów: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną,

g) stan instalacji oświetleniowej i jej elementów,

h) zachowanie prawidłowej odległości przewodów od ziemi, zarośli, gałęzi drzew oraz od obiektów znajdujących się w pobliżu linii,

i) zachowanie prawidłowej odległości od składowisk materiałów łatwo zapalnych,

j) wpływ na konstrukcje linii działania wód lub osi badania gruntu.

Z przeglądów sporządza się protokoły przeglądu instalacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Podstawa prawna zastosowania trybu:

Art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Podstawa faktyczna zastosowania trybu:

W otwartym 21.7.2020 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lesznie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w publikatorze właściwym dla usług o wartości powyżej 139 000 EUR (DUUE) na zadanie pn.: „Przegląd instalacji elektrycznej 15 pompowni melioracyjnych i 2 budynków biurowo-gospodarczych oraz magazynu przeciwpowodziowego, powiat górowski, trzebnicki, woj. dolnośląskie, powiat leszczyński, gostyński, rawicki, woj. wielkopolskie” – do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona, ponieważ wykonawca nie załączył do oferty wyceny ofertowej, która stanowiła wymóg zamawiającego, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, że jej treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: WR.ROZ.2810.82.2020
Denominación:

Przegląd instalacji elektrycznej 15 pompowni melioracyjnych i 2 budynków biurowo-gospodarczych oraz magazynu przeciwpowodziowego

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Replika Spółka z o.o.
Dirección postal: ul. Trzebnicka 36
Localidad: Oborniki Śląskie
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 55-120
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 40 660.00 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 37 950.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SIWZ są:

2.1 odwołanie,

2.2 skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020