Servicios - 452021-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de operación de aeronaves

2020/S 187-452021

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 1C
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-909
País: Polonia
Correo electrónico: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261821316
Fax: +48 261821054
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.1bltr.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
I.5)Principal actividad
Otra actividad: transport lotniczy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą – zamówienie dodatkowe do postępowania nr 15/2019

Número de referencia: 23/2020
II.1.2)Código CPV principal
60445000 Servicios de operación de aeronaves
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na które składa się: zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, usługi planowania lotów oraz usługi handlingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego do postępowania nr 15/2019.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 612 783.11 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09211000 Aceites lubricantes y agentes lubricantes
41000000 Agua recogida y depurada
48131000 Paquetes de software de apoyo en tierra para la aviación
55321000 Servicios de preparación de comidas
55520000 Servicios de suministro de comidas desde el exterior
60445000 Servicios de operación de aeronaves
63111000 Servicios de carga y descarga de contenedores
63112000 Servicios de manipulación de equipajes
63733000 Servicios de repostaje de aeronaves
63734000 Servicios de hangares
90410000 Servicios de retirada de aguas residuales
09211100 Aceites para motores
09211300 Aceites para turbinas
09211500 Aceites para reductores
09211600 Aceites para sistemas hidráulicos y otros usos
09211610 Líquidos para uso hidráulico
09211620 Aceites de desmoldado
09211630 Aceites anticorrosión
09211640 Aceites para aislamiento eléctrico
09211650 Líquidos de frenos
09100000 Combustibles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie dodatkowe przewidziane w umowie do postępowania 15/2019 na wykonywanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na które składa się: zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, usługi planowania lotów oraz usługi handlingu.

2. Kod CPV:

09131000-7 – Naftowe paliwa lotnicze

09211000-1 – Oleje smarowe i środki smarowe

09211100-2 – Oleje silnikowe

09211300-4 – Oleje smarowe do turbin

09211500-6 – Reduktor ropy

09211600-7 – Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów

09211610-0 – Płyny do celów hydraulicznych

09211620-3 – Oleje smarowe wewnętrzne

09211630-6 – Oleje przeciwkorozyjne

09211640-9 – Oleje elektroizolacyjne

09211650-2 – Płyny hamulcowe

41000000-9 – Woda zlewnicza i oczyszczona

48131000-5 – Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa

55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

60445000-9 – Usługi obsługiwania statków powietrznych

63111000-0 – Usługi przeładunku pojemników

63112000-7 – Usługi przeładunku bagażu

63733000-6 – Usługi tankowania statków powietrznych

63734000-3 – Usługi hangarowe

90410000-4 – Usługi usuwania ścieków

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Obras/servicios nuevos que consisten en una repetición de obras/servicios existentes y se solicitan con arreglo a las condiciones estrictas establecidas en la Directiva
Explicación:

Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. „w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiot zamówienia polega na powtórzeniu podobnych usług przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu (nr 2019/S 102-247274 z 28.5.2019) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi 30 % zamówienia podstawowego.

Zamówienie udzielane jest dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego i jest zamówieniem zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze fakt, iż wszystkie przesłanki faktyczne o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 zostały spełnione – udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 102-247274

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Universal Weather and Aviation, Inc
Dirección postal: 1150 Gemini Street, Houston
Localidad: Texas
Código NUTS: US UNITED STATES
Código postal: 77058
País: Estados Unidos
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 612 783.11 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 612 783.11 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato/el lote/la concesión sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020