Servicios - 452030-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Dospat: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo

2020/S 187-452030

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie, teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Dospat“
Número de identificación fiscal: 2016195800435
Dirección postal: ul. „Orfey“ No. 6
Localidad: Dospat
Código NUTS: BG424 Смолян
Código postal: 4831
País: Bulgaria
Persona de contacto: inzh. David Miladinov Mehanchev
Correo electrónico: dgsdospat@ucdp-smolian.com
Teléfono: +359 899917539
Fax: +359 304522272
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://ucdp-smolian.com
Dirección del perfil de comprador: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2444

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини и оборудване, включително доставка на резервни части и консумативи

II.1.2)Código CPV principal
50100000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини и оборудване, включително доставка на резервни части и консумативи

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50100000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на ТП „ДГС Доспат“ — за ремонти и други услуги, които могат да бъдат отстранени на място, където е багерът и оторизираният сервиз на изпълнителя — за по-сериозни повреди.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП „ДГС Доспат“, за срок от 24 месеца.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 106-259572

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 109
Denominación:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
29/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Багер-ремонт сервиз“ ООД
Número de identificación fiscal: 200838596
Dirección postal: ул. „Рогошко шосе“ № 6Б
Localidad: Пловдив
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Correo electrónico: bager_service@abv.bg
Teléfono: +359 0879269988
Fax: +359 0879269988
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 30 000.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Сроковете за подаване на жалби са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
50100000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424 Смолян
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на ТП „ДГС Доспат“ — за ремонти и други услуги,които могат да бъдат отстранени на място, където е багерът и оторизираният сервиз на изпълнителя — за по-сериозни повреди.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП „ДГС-Доспат” за срок от 24 месеца.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 30 000.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Багер-ремонт сервиз“ ООД
Número de identificación fiscal: 200838596
Dirección postal: ул. „Рогошко шосе“ № 6Б
Localidad: Пловдив
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Correo electrónico: bager_service@abv.bg
Teléfono: +359 0879269988
Fax: +359 0879269988
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 от ЗОП и въз основа на писмо с изх. № 70-3954/4.09.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за съгласуване разходването на средствата за извършване на ремонт на машината и протокол № 17/20.08.2020 г. от заседание на УС на ЮЦДП — гр. Смолян страните по договора се споразумяха за следното:

„Общата стойност на договора за целия срок на действие не може да бъде по-висока от 45 000,00 BGN (четиридесет и пет хиляди лева) без ДДС“.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

По време на изпълнението на договора при извършен преглед на техническото състояние на багер-товарач Komatsu WB97S бе установена необходимост от извършване на ремонт на машината, включващ подмяна на хидроразпределител, управление мостове, хидравличен филтър, както и смяна на хидравличното масло, съгласно съставен протокол № 786/18.06.2020 г. Предвид предходните обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора и възложителят не е могъл да ги предвиди при полагане на дължимата грижа, привеждането на техниката в добро техническо състояние е наложително с оглед обезпечаване извършването на възникнали неотложни ремонтни дейности по поддръжка на горските пътища, осигуряващи достъп до обектите, в които се осъществява ползване, както и изграждането на нови временни горски пътища, които дейности осигуряват непрекъснатост в изпълнението на горскостопанската дейност на възложителя.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 30 000.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 45 000.00 BGN