Servicios - 452031-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Pleven: Servicios de transporte por la vía pública

2020/S 187-452031

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Pleven
Número de identificación fiscal: 000413974
Dirección postal: pl. „Vazrazhdane“ No. 2
Localidad: Pleven
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Persona de contacto: Tsetsa Ovcharova, Vili Todorova
Correo electrónico: ir@pleven.bg
Teléfono: +359 64881296 / 64881349
Fax: +359 64881296
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pleven.bg
Dirección del perfil de comprador: http://eservices.pleven.bg/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/d450f8e3-edf0-4229-a8de-d50d6662d635

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгл. утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за междуселищни и основни градски авт. линии

Número de referencia: ОП-19
II.1.2)Código CPV principal
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните:

а) междуселищни автобусни линии:

— „Плевен—Славяново“,

— „Плевен—Къртожабене“,

— „Плевен—Гривица“; и

б) основни градски автобусни линии:

— № 9 „Втора клинична база“—„Балканстрой“,

— № 10 „Автогара Плевен—„Орлето“,

— № 11 „ЛВТ— гробищен парк „Чаира“,

— № 12 „ЛВТ—„Втора клинична база“,

— № 13 „Ж.к. „Кайлъка“—„Втора клинична база“,

— № 84 „Ж.к. „Дружба 1“ —„Втора клинична база“.

Общественият пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на община Плевен се осъществява по междуселищни и основни градски автобусни линии. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, подробно описани по маршрути и времево разпределение в раздел II на техническата спецификация.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 130-297330

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ИРО-2280
Denominación:

Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгл. утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за междуселищни и основни градски авт. линии

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Планета Транс“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 114632210
Dirección postal: западна индустриална зона, УПИ 4, кв. 601
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: planeta_trans@abv.bg
Teléfono: +359 0888245619
Fax: +359 0888245619
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 280 000.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
VII.1.4)Descripción del contrato:

Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общинската транспортна схема за следните:

а) междуселищни автобусни линии:

— „Плевен—Славяново“,

— „Плевен—Къртожабене“,

— „Плевен—Гривица“; и

б) основни градски автобусни линии:

— № 9 „Втора клинична база“ —„Балканстрой“,

— № 10 „Автогара Плевен—„Орлето“,

— №11 „ЛВТ—гробищен парк „Чаира“,

— № 12 „ЛВТ—„Втора клинична база“,

— № 13 „Ж.к. „Кайлъка“ —„Втора клинична база“,

— № 84 „Ж.к. „Дружба 1“ —„Втора клинична база“.

Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, подробно описани по маршрути и времево разпределение в раздел II на техническата спецификация.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 280 000.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Планета Транс“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 114632210
Dirección postal: западна индустриална зона, УПИ 4, кв. 601
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: planeta_trans@abv.bg
Teléfono: +359 0888245619
Fax: +359 0888245619
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

„1.Считано от 1.09.2020 г. възстановява изпълнението на курсове по междуселищни автобусни линии по договор ИРО-2280/29.06.2018 г. за общ. превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от общ. трансп.схема, както следва:

По линия „Плевен—Славяново“: с час на тръгване от Плевен — 7:30 ч.“

2. Считано от 15.09.2020 г. възстановява изпълнението на курсове по междуселищни автобусни линии по договор ИРО-2280/29.06.2018 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт съгласно МР от общинската трандп. схема, като следва:

По линия „Плевен—Гривица“:

— с часове на тръгване от Плевен — 11:30 ч. и 20:00 ч.,

— с часове на тръгване от Гривица — 12:00 ч. и 20:30 ч.

3. Считано от 1.09.2020 г. до прекратяване действието на р-е № 161/19.03.2020 г., удължено с р-я № 198/28.05.2020, № 246/25.06.2020 и № 292/30.07.2020 г. на ОС — Плевен, спира изпълнението по договора на МР по линия „Плевен—Славяново“ с час на тръгване от гр. Плевен 8:30 ч.“

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

По повод предложение вх. № ИР-277/28.07.2020 г. от кмета на гр. Славяново и в изпълнение на решения № 311 и № 327 от 27.08.2020 г. на Общински съвет — Плевен, и на основание чл. 116 от ЗОП във връзка с чл. 30 и чл. 28, ал. 2 от договор № ИРО-2280/29.06.2018 г. страните се споразумяват за описаните по-горе промени.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 280 000.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 280 000.00 BGN