Servicios - 452039-2020

25/09/2020    S187

Polska-Sosnowiec: Usługi sprzątania budynków

2020/S 187-452039

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Solarz
E-mail: zap_sosnowiec@zus.pl
Tel.: +48 323683203
Faks: +48 323683399
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów

Numer referencyjny: 380000/271/04/2019-ZAP
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział Sosnowiec

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część I – Oddział Sosnowiec, obejmująca:

— budynek (A) przy ul. 1 Maja 25 w Sosnowcu,

— dwa budynki (B i C) przy ul. Partyzantów 1 w Sosnowcu,

— przewiązki pomiędzy budynkami.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu. Przedmiot umowy obejmuje:

1) kompleksowe sprzątanie wewnątrz obiektów Oddziału ZUS w Sosnowcu;

2) utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych posesji i pielęgnację zieleni wokół obiektów;

3) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i śliskości w okresie zimowym;

4) dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości;

5) pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 30/03/2020
Koniec: 15/03/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 066-157646

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
30/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Era Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6272405145
Adres pocztowy: Katowicka 16B
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
E-mail: czystosc.przetargi@era-com.pl
Adres internetowy: www.era.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Novia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6272477191
Adres pocztowy: Paderewskiego 31
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 544 747.06 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca realizacji umowy:

— Oddział ZUS w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 25 – budynek A,

— Oddział ZUS w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1 – budynek B,

— Oddział ZUS w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1 – bud C.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje usługi w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu. Przedmiot umowy obejmuje:

1) kompleksowe sprzątanie wewnątrz obiektów Oddziału ZUS w Sosnowcu;

2) utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych posesji i pielęgnację zieleni wokół obiektów;

3) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i śliskości w okresie zimowym;

4) dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości;

5) pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 30/03/2020
Koniec: 15/03/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 544 747.06 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Era Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6272405145
Adres pocztowy: ul. Katowicka 16b
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.era.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Novia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6272477191
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 34
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

I. Zmienia się Załącznik nr 2 do umowy w zakresie następującym:

1. w dziale V w części odnoszącej się do sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych w ust. 1:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1)a w brzmieniu następującym:

„1)a wycieranie podłóg, biurek, telefonów, włączników światła, klamek w pomieszczeniach biurowych, gabinetach lekarzy orzeczników – 1 raz dziennie przy użyciu środka dezynfekującego: w pomieszczeniach gdzie praca trwa od 7.00 do 15.00 po godzinie 15.00, a w pomieszczeniach gdzie realizowana jest praca na dwie zmiany po godz. 19.00”;

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2)a i 2)b w brzmieniu następującym:

„2)a wycieranie wszystkich powierzchni dotykowych na korytarzach klatek schodowych, tj. poręczy, klamek, przycisków windy, klamek drzwi wejścia do ZUS, prowadzących na Salę Obsługi Klientów i korytarzy – 2 razy dziennie przy użycia środka dezynfekującego: pierwszy raz do godz. 15.00 i drugi raz po godz. 15.00;

2)b wycieranie podłóg na korytarzach i klatkach schodowych – 1 raz dziennie przy użycia środka dezynfekującego: po godz. 15.00”;

3) po pkt 13 dodaje się pkt 13)a w brzmieniu następującym:

„13)a mycie i dezynfekcja toalet (podłogi, klamki od drzwi, pisuary, muszle, umywalki, baterie, pojemniki na ręczniki, mydło) – 4 razy dziennie przy użycia środka dezynfekującego: o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i po godz. 15.00”.

2. W dziale V w części odnoszącej się do sprzątania w magazynach dokumentacji będącej w obiegu bieżącym oraz w archiwach zakładowych:

1) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu następującym:

„2) odkurzanie i mycie podłóg, biurek, telefonów, włączników światła, klamek przy użyciu środka dezynfekującego w obecności pracownika Zakładu uprawnionego do przebywania w tych pomieszczeniach, w godz. od 7.00 do 15.00”;

2) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. b;

3) w ust. 2 uchyla się pkt 2.

3. W dziale V w części odnoszącej się do sprzątania w pomieszczeniach w strefie ograniczonego dostępu oraz w pomieszczeniach wymagających szczególnej ochrony:

1) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu następującym:

„2) odkurzanie i mycie podłóg, biurek, telefonów, włączników światła, klamek przy użyciu środka dezynfekującego w obecności pracownika Zakładu uprawnionego do przebywania w tych pomieszczeniach, w godz. od 7.00 do 15.00”;

2) w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. a;

3) w ust. 2 w pkt 3 uchyla się lit. a.

4. W dziale VI po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu następującym:

„6a. Wykonawca, w okresie obowiązywania aneksu, zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości wymiany ścierek, mopów i innych materiałów, służących do wycierania powierzchni”.

5. W dziale VIII po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu następującym:

„4a. Wykonawca, w okresie obowiązywania aneksu, zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości sprawdzania ilości środków higienicznych (mydła, ręczniki, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, kostki toaletowe) i na bieżąco ich uzupełniania”.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Konieczność zwiększenia zakresu umowy stała się niezbędna z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2. Pojawienie się wirusa miało charakter nieprzewidziany.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 549 147.06 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 553 547.06 PLN