Servicios - 452078-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ryki: Servicios de inspección y ensayo técnicos

2020/S 187-452078

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Rycki
Número de identificación fiscal: GK.272.17.2018
Dirección postal: ul. Wyczółkowskiego 10A
Localidad: Ryki
Código NUTS: PL815 Puławski
Código postal: 08-500
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Pietryka
Correo electrónico: geodezja@ryki.powiat.pl
Teléfono: +48 818657450
Fax: +48 818651966
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny”

Número de referencia: GK.272.17.2018
II.1.2)Código CPV principal
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dot. sekcji III.2.2 – warunki realizacji umowy:

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wynikających z:

1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

2) konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu;

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

4) wydłużenia terminów realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania kontroli, w przypadku opóźnienia w przedstawieniu do kontroli danych przez któregokolwiek Wykonawcę prac geodezyjnych podlegających kontroli, w zakresie tych prac, których dotyczy opóźnienie;

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umów z Wykonawcami prac geodezyjnych.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 25/04/2019
Fin: 14/07/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 089-213628

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: GK.272.17.2018
Denominación:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny”

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
25/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: OPGK Rzeszów S.A.
Número de identificación fiscal: NIP 813 03 33 537
Dirección postal: ul. Geodetów 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-328
País: Polonia
Correo electrónico: opgk@opgk.rzeszow.pl
Teléfono: +48 178642415
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 47 188.41 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.2. Instrukcja korzystania z miniPortalu oraz filmy instruktażowe znajdują się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

8.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

8.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – w okresie trzech lat od zamówienia przedmiotowego zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem udzielonego zamówienia, dla każdej części zamówienia. Sposób realizacji usług będzie odbywać się na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość udzielanych zamówień w poszczególnych częściach zostanie ustalona na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji: www.nccert.pl, http://www.nccert.pl

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72316000 Servicios de análisis de datos
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815 Puławski
VII.1.4)Descripción del contrato:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dot. sekcji III.2.2 – warunki realizacji umowy:

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wynikających z:

1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

2) konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu;

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

4) wydłużenia terminów realizacji poszczególnych obowiązków wykonawcy w zakresie wykonania kontroli, w przypadku opóźnienia w przedstawieniu do kontroli danych przez któregokolwiek wykonawcę prac geodezyjnych podlegających kontroli, w zakresie tych prac, których dotyczy opóźnienie;

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umów z wykonawcami prac geodezyjnych.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 25/04/2019
Fin: 14/08/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 47 188.41 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: OPGK Rzeszów S.A.
Número de identificación fiscal: 813 03 33 537
Dirección postal: ul. Geodetów 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-328
País: Polonia
Correo electrónico: opgk@opgk.rzeszow.pl
Teléfono: +48 178642415
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Termin realizacji zamówienia: zmiana terminu z „do dnia 14 lipca 2020 r.” na „do dnia 14 sierpnia 2020 r.”.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Pandemia COVID-19 coronawirus.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 47 188.41 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 47 188.41 PLN