Supplies - 45208-2022

27/01/2022    S19

Poland-Zielona Góra: Electricity

2022/S 019-045208

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
National registration number: 970773231
Postal address: UL. ZYTY 26
Town: ZIELONA GÓRA
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-046
Country: Poland
Contact person: Joanna Piotrowska
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl
Telephone: +48 683296214
Fax: +48 683255808
Internet address(es):
Main address: www.bip.szpital.zgora.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Reference number: TZ.280.54.2021
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SWZ tj. Formularz cenowo techniczny.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 7 734 300.00 PLN / Highest offer: 8 244 840.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

ul. Zyty 26, 65-001 Zielona Góra

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w szacunkowej ilości 15.240.000 kWh dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powinna nastąpić od 01.02.2022r. do 31.01.2024 r.

3. Miejsce poboru energii elektrycznej:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26 :

- stacja transformatorowa nr 9001946 „Waryńskiego Szpital”,

- stacja transformatorowa So-293 ul. Zyty,

- tablica TG w budynku „B” Szpitala - centrum diagnostyczne zasilana ze stacji

transformatorowej S-2766.

4. Planowane szacunkowe (prognozowane) zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy dla punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w pkt.3 i 5 wyniesie na poziomie ok. 15.240.000 kWh.

Uwaga:

6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD przez okres 24 miesięcy wymienionych w pkt. 3 punktów poboru energii elektrycznej. Zamawiający informuje, iż punkty poboru (odbioru) znajdują się na terenie operatora ENEA Operator SP. z o.o..

7. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się winna zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642.) oraz oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.), zasadami określonymi w koncesjach, Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.

8. Energia elektryczna winna być sprzedana w cyklu ciągłym tzn. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.

9. Zamówienie obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę następujących czynności:

- złożenie w OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż

energii elektrycznej,

- złożenie w imieniu Zamawiającego – na podstawie oddzielnego pełnomocnictwa, wniosków o

wypowiedzenie umowy na dostawę energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą.

- dopełnienie wszelkich formalności i uzgodnień z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej by zachować płynność w dostawie energii i nie powodować przerw w dopływie prądu

10. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w pkt. 3 i 5 powinno nastąpić z dniem 01.02.2022r., lecz nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy sprzedaży oraz po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

11. Zamawiający informuje, że umowa nr D/Z/42/12764296/2018 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta jest na czas nieokreślony.

12. Wykonawca musi posiadać ważna koncesje na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

13. Wykonawca musi posiadać aktualną Generalną Umowę Dystrybucyjną z przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zwanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) określającą ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru energii elektrycznej w obiektach zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-522344
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: TZ.280.54.2021
Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Orange Energia Sp. z o.o.
National registration number: 5272636714
Postal address: Al. Jerozolimskie 160
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-326
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 850 000.00 PLN
Lowest offer: 7 734 300.00 PLN / Highest offer: 8 244 840.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej.

Termin wnoszenia odwołań:

a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2022