Servicios - 452082-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2020/S 187-452082

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Správa železnic, státní organizace
Número de identificación fiscal: 70994234
Dirección postal: Dlážděná 1003/7
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
Persona de contacto: Kateřina Příleská
Correo electrónico: Prileska@spravazeleznic.cz
Teléfono: +420 722823916
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.spravazeleznic.cz/index.html
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín

Número de referencia: Č.j. S753/2020-SŽDC-SSV-Ú3
II.1.2)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria
71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71313400 Evaluación del impacto ambiental para la construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj,

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.

Rozsah Díla:

a) Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, dále zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi;

b) Zpracování žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel);

c) Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:

— ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“),

— a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby,

— nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatele dle ZTP,

— dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

d) Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC:(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true);

e) Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Součástí díla je rovněž:

— zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,

— zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020),

— zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění),

— zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému,

— zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/11/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 104-252365

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: E617-S-1316/2020/Dod.c.1/6
Lote nº: 04.05.2020
Denominación:

Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
04/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Sudop Brno, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 44960417
Dirección postal: Kounicova 688/26, Veveří
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 602 00
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 16 454 000.00 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Informace o ceně díla: Celková cena díla včetně všech změn dle §222 ZZVZ činí 18 586 800 CZK. bez DPH dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria
71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71313400 Evaluación del impacto ambiental para la construcción
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj,

VII.1.4)Descripción del contrato:

Dodatečné služby dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín".

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 01/11/2021
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 668 000.00 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Sudop Brno, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 44960417
Dirección postal: Kounicova 688/26, Veveří
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 602 00
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Dodatečné služby dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín".

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Dodatečné služby dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín".

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 17 070 800.00 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 17 738 800.00 CZK