Tjenesteydelser - 452093-2015

Vis forkortet udgave

23/12/2015    S248    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Hillerød: Centraler

2015/S 248-452093

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: ATP
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Att: Jacob Løve Berger
Mailadresse: jlb@atp.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/55092524.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/55092524.aspx

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/55092524.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/55092524.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/55092524.aspx

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Økonomiske og finansielle anliggender
Social beskyttelse
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Begrænset EU-udbud af ATP's Callcenter og Telefoni-løsning.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 5: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: ATP og Udbetaling Danmark har aktuelt centre i følgende byer; Hillerød, Allerød, Frederikshavn, Holstebro, Vordingborg og Haderslev.

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Nærværende udbud af ATP's Callcenter og Telefoni-løsning har til formål at anskaffe en hostet IP-baseret callcenter- og telefoni-løsning som ét samlet system til ATP, herunder Udbetaling Danmark. ATP ønsker at samarbejde med én leverandør, der leverer telefoni- såvel som callcenter-platform.
ATP's callcenter er i dag Genesys-baseret med 1 400 ATP-ejede Genesys-licenser. Til dagligt er der cirka 1 200 aktive agenter, der modtager mellem 15 000 og 20 000 opkald dagligt. Callcentret er opdelt i front- og backoffice og i en række ordninger med hver deres kædenumre, som kunder kan ringe ind på. Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet ca. 100 kæder til ATP's callcenter.
ATP vil tegne en længerevarende kontrakt (5+2+2 år). ATP søger en standardiseret platform til callcentret i form af en »Genesys standard platform« samt en standard telefoniløsning. Leverandøren kan vælge at fortsætte med den nuværende MX One løsning eller tilsvarende eller implementere f.eks. en SIP-løsning til erstatning heraf.
ATP forventer at kunne yde den samme effektivitet og benytte tilsvarende værktøjer som i dag, herunder et moderne multi-channel kontaktcenter. I den forbindelse vil der være en række optioner i udbuddet herunder blandt andet proaktiv chat, co-browsing samt kommunikation via Skype for Business. Systemet skal også kunne levere data til diverse former for statistikker, WFM, data til kø information på agenters desktop og data til wallboards i de relevante afdelinger.
Leverandøren skal fremover være Single Point of Contact (SPOC) for alt vedrørende telefoni- og Genesys callcenter-platformen. Det vil sige, at Leverandøren overfor ATP er ansvarlig for installation, tilpasning, den daglige drift af hele setup'et og skal bistå ATP med rådgivning og en naturlig videreudbygning af telefoni- og callcenter systemet, så det passer ind i ATP's digitale strategi.
Det kommende system forventes taget i brug i løbet af sommeren 2017.
ATP ønsker mulighed for at anvende udbudsdirektivets art. 31. stk. 4 litra B på kontrakten. Bestemmelsen giver mulighed for indkøb af yderligere tjenesteydelser, der udgør en gentagelse af de tilsvarende ydelser i den oprindelige kontrakt. Gentagelseskøbet kan forhandles.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/55092524.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32540000 Centraler, 32544000 PABC-udstyr, 32545000 PABC-systemer, 32550000 Telefonudstyr, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Nærmere beskrivelse af optioner vil fremgå af udbudsmaterialet.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 60 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.

Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen: -Enten en tro og love-erklæring om, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. Loven kan hentes på www.retsinformation.dk Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen. -Eller en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger. -Eller en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark). Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal oplyse om virksomhedens samlede omsætning, egenkapital, soliditetsgrad og likviditetsgrad for de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal alle oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. En ansøger kan i henhold til udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 basere sig på andre enheders formåen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgers egenkapital og soliditetsgrad skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Genesys Partner Netværk består af 11 Partner-kategorier (Genesys Partner Types) og flere forskellige niveauer inden for hver enkelt kategori (Genesys Partner Tiers). Ansøger skal angive, hvilken Partner-kategori, ansøger tilhører, samt hvilket niveau.
2) Ansøger skal desuden angive antallet af virksomhedens/konsortiets Genesys-certificerede medarbejdere. Ansøger bør kun angive medarbejdernes relevante Genesys-certificeringer, der kan henføres til den udbudte opgaves genstandsfelt, jf. Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5).
3) Ansøger skal fremlægge en referenceliste over de op til 4 betydeligste tilsvarende og aktuelle leverancer og ydelser iht. udbudsbekendtgørelsens II.1.5) som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år. ATP forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontroller af de afgivne referencer hos de angivne kunder. ATP ser gerne, at ansøger anvender dokumentet »Materiale vedr. udvælgelse« til beskrivelse af sine referencer. Referencen bør indeholde en beskrivelse af de i dokumentet »Materiale vedr. udvælgelse« oplistede referenceelementer, herunder fx navn på referencekunden osv. Såfremt ansøger vedlægger mere end 4 referencer, vil der ved vurderingen af ansøgers egnethed, alene blive lagt vægt på de 4 første referencer og der vil blive set bort fra de resterende referencer. Hver reference må maksimalt være på 2 sider. Hvis referencen er længere end 2 sider, vil ATP se bort fra alt materiale efter referencens første 2 sider. En ansøger kan i henhold til udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3 basere sig på andre enheders formåen. I så fald skal ansøger godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at udfylde en støtteerklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Ansøger bedes endvidere angive hvilke certificeringer, ressourcer, referencer eller dele heraf, der vedrører en anden enheds formåen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad. 1) Leverandøren skal være Value Added Reseller (VAR). Der stilles ikke mindstekrav til niveau (tier).
Ad. 3) Kun referencer vedrørende Genesys Callcentre vil blive vurderet, da kun disse vil være sammenlignelige med den eksisterende Callcenter-løsning, som ATP udbyder udvikling/opgradering og drift af.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved mere end 5 anmodende virksomheder udvælges de 5 bedste ud fra nedenstående udvælgelseskriterier:
ATP vil udvælge de virksomheder, der — i forhold til aftalen og med ønsket om den bedst mulige konkurrence om aftalen — har den bedste tekniske kapacitet og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave. Dette vurderes på baggrund af nedenstående kriterier:
1) Den anmodende virksomheds dokumentation for de betydeligste tilsvarende og aktuelle leverancer, iht. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), til sammenlignelige eller større erhvervs-referencekunder
2) Den anmodende virksomheds »Value Added Reseller«-niveau samt certificerede medarbejdere
3) Den anmodende virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet, herunder samlet omsætning, egenkapital, soliditetsgrad og likviditetsgrad.
Udvælgelseskriterierne er nævnt i prioriteret rækkefølge.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2015